Hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

OM067:00/2023 Statute drafting

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Project status

Basic information Completed

Project number OM067:00/2023

Case numbers VN/22969/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.8.2023 – 11.1.2024

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta jua siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 47/2023

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2025.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2023

Contact person
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 456
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Edellä mainituista viranomaisista suurimman osan talous- ja henkilöstöhallinnollisia tehtäviä hoidetaan nyt oikeusministeriössä. Tavoitteena on järjestää henkilömäärältään pienten viranomaisten tuki- ja hallinnolliset palvelut uudelleen niin, ettei niiden itsenäistä asemaa vaaranneta eikä tehtäväkenttää muuteta. Käytännössä tuki- ja hallintopalvelut erillisviranomaisille tuottaisi jatkossa perustettavan viraston hallintopalveluyksikkö.

Tavoitteena on viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestäminen niin, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa. Muutos parantaisi erityisviranomaisten mahdollisuuksia suunnata resurssinsa sisältötyöhön. Järjestely vähentäisi myös toimijoiden haavoittuvuutta.

Uudistus selkiyttäisi samalla oikeusministeriön tehtäviä, kun ministeriö voisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin.

Summary

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Starting points

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä ja kooltaan pieniä viranomaisia. Kaikilla näillä viranomaistoimijoilla on tehtävässään itsenäinen ja riippumaton asema. Tässä suhteessa ongelmallista on, että näistä useimpien viranomaisten hallinnollisia tukitehtäviä hoidetaan poliittisesti johdetussa ministeriössä. Toisekseen ministeriöiden tulisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin, mikä ei oikeusministeriön osalta nykytilanteessa toteudu. Kolmanneksi edellä mainitut viranomaiset ovat pieniä ja haavoittuvia.

Vuonna 2019 oikeusministeriö teetti oikeushallintovirastoselvityksen, jossa selvitettiin oikeusministeriön hallinnonalan pienten toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamista siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Selvitys päätyi kahteen vaihtoehtoiseen malliin. Ensimmäisessä mallissa tietosuojaviranomaisesta muodostettaisiin virasto, jonka hallinto hoitaisi myös muiden erillisvirastojen hallinto- ja tukitehtäviä. Toisessa mallissa perustettaisiin uusi Oikeushallintovirasto, joka hoitaisi erillisvirastojen hallintoasioita.

Vuonna 2020 oikeusministeriö teetti asiasta jatkoselvityksen. Selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää turvaten samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.