Hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

OM067:00/2023 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM067:00/2023

Asianumerot VN/22969/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.8.2023 – 11.1.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta jua siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 47/2023

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Viranomaisten itsenäistä asemaa ei vaaranneta eikä niiden tehtäväkenttää muuteta, vaan niiden tuki- ja hallintopalvelut koottaisiin yhteen. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2025.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 456
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, johon koottaisiin oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat konkurssiasiamies, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Onnettomuustutkintakeskus, kuluttajariitalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Edellä mainituista viranomaisista suurimman osan talous- ja henkilöstöhallinnollisia tehtäviä hoidetaan nyt oikeusministeriössä. Tavoitteena on järjestää henkilömäärältään pienten viranomaisten tuki- ja hallinnolliset palvelut uudelleen niin, ettei niiden itsenäistä asemaa vaaranneta eikä tehtäväkenttää muuteta. Käytännössä tuki- ja hallintopalvelut erillisviranomaisille tuottaisi jatkossa perustettavan viraston hallintopalveluyksikkö.

Tavoitteena on viranomaisten hallinnollisten palvelujen järjestäminen niin, että ne palvelevat entistä paremmin toimintaa. Muutos parantaisi erityisviranomaisten mahdollisuuksia suunnata resurssinsa sisältötyöhön. Järjestely vähentäisi myös toimijoiden haavoittuvuutta.

Uudistus selkiyttäisi samalla oikeusministeriön tehtäviä, kun ministeriö voisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta, jossa toimii 11 itsenäistä viranomaisista. Virastossa on viranomaisille yhteiset tuki- ja hallintopalvelut.

Lähtökohdat

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä ja kooltaan pieniä viranomaisia. Kaikilla näillä viranomaistoimijoilla on tehtävässään itsenäinen ja riippumaton asema. Tässä suhteessa ongelmallista on, että näistä useimpien viranomaisten hallinnollisia tukitehtäviä hoidetaan poliittisesti johdetussa ministeriössä. Toisekseen ministeriöiden tulisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin, mikä ei oikeusministeriön osalta nykytilanteessa toteudu. Kolmanneksi edellä mainitut viranomaiset ovat pieniä ja haavoittuvia.

Vuonna 2019 oikeusministeriö teetti oikeushallintovirastoselvityksen, jossa selvitettiin oikeusministeriön hallinnonalan pienten toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamista siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Selvitys päätyi kahteen vaihtoehtoiseen malliin. Ensimmäisessä mallissa tietosuojaviranomaisesta muodostettaisiin virasto, jonka hallinto hoitaisi myös muiden erillisvirastojen hallinto- ja tukitehtäviä. Toisessa mallissa perustettaisiin uusi Oikeushallintovirasto, joka hoitaisi erillisvirastojen hallintoasioita.

Vuonna 2020 oikeusministeriö teetti asiasta jatkoselvityksen. Selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää turvaten samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.