Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen

OM067:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen, dit man koncentrerar konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelseombudsmannen, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM067:00/2023

Ärendenummer VN/22969/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2023 – 11.1.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 47/2023

Syftet är att lägga fram regeringens proposition om en lag gällande ett ämbetsverk för justitieförvaltningens specialmyndigheter, som skulle samla konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannen, dataombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden. Myndigheternas oberoende ställning kommer inte att riskeras och inte heller deras uppgiftsområde förändras, utan deras stöd- och förvaltningstjänster sammanföras. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Satu-Maaria Natunen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 456
[email protected]

Mål och resultat

Största delen av de ovan nämnda myndigheternas ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter sköts för tillfället vid justitieministeriet. Målet är att omorganisera stödtjänsterna och de administrativa tjänsterna för myndigheter med en liten personal så att deras självständiga ställning inte äventyras och så att uppgiftsfältet inte ändras. I praktiken ska stöd- och förvaltningstjänsterna för de fristående myndigheterna i fortsättningen produceras av en ny enhet för förvaltningstjänster.

Sammandrag

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om ämbetsverket Specialmyndigheterna inom justitieförvaltningen, dit man koncentrerar konkursombudsmannen, barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, underrättelseombudsmannen, dataombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, äldreombudsmannen, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Utgångspunkter

Oikeusministeriön yhteydessä toimii useita itsenäisiä ja kooltaan pieniä viranomaisia. Kaikilla näillä viranomaistoimijoilla on tehtävässään itsenäinen ja riippumaton asema. Tässä suhteessa ongelmallista on, että näistä useimpien viranomaisten hallinnollisia tukitehtäviä hoidetaan poliittisesti johdetussa ministeriössä. Toisekseen ministeriöiden tulisi keskittyä valtioneuvostotason tehtäviin, mikä ei oikeusministeriön osalta nykytilanteessa toteudu. Kolmanneksi edellä mainitut viranomaiset ovat pieniä ja haavoittuvia.

Vuonna 2019 oikeusministeriö teetti oikeushallintovirastoselvityksen, jossa selvitettiin oikeusministeriön hallinnonalan pienten toimijoiden hallinto- ja tukitehtävien yhteen kokoamista siten, ettei niiden itsenäistä asemaa vaarannettaisi eikä niiden tehtäväkenttää muutettaisi. Selvitys päätyi kahteen vaihtoehtoiseen malliin. Ensimmäisessä mallissa tietosuojaviranomaisesta muodostettaisiin virasto, jonka hallinto hoitaisi myös muiden erillisvirastojen hallinto- ja tukitehtäviä. Toisessa mallissa perustettaisiin uusi Oikeushallintovirasto, joka hoitaisi erillisvirastojen hallintoasioita.

Vuonna 2020 oikeusministeriö teetti asiasta jatkoselvityksen. Selvityksessä tarkennettiin, kuinka erillisvirastojen yhteiset hallinnolliset palvelut voidaan järjestää turvaten samalla toimijoiden itsenäisyys ja riippumattomuus.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.