Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta

OM077:00/2017 Statute drafting

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Project status

Basic information Completed

Project number OM077:00/2017

Case numbers OM 12/021/2017, VN/675/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 23.10.2017 – 31.8.2018

Date of appointment 23.10.2017

Law drafting

HE laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
  • Not issued during the session

Tarkistetaan saamelaiskäräjistä annetun lain säännöksiä. Voimassa olevan lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Minister in chargeOikeusministeri Häkkänen

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2018

Goals and results

Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana ovat perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Työssä otetaan huomioon myös parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä ILO 169 -sopimus. Toimikunta antaa ehdotuksensa hallituksen esityksen muodossa, ja sen tulisi päästä yksimielisyyteen esityksen sisällöstä. Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on tukea saamelaiskäräjistä annetun lain muutosten valmistelua sekä välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta ja siten edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmän tulee seurata ja arvioida saamelaiskäräjistä annetun lain valmistelutyötä. Tarkoituksena on, että saamelaiskäräjälain muutokset tulisivat voimaan hyvissä ajoin ennen seuraavia, vuonna 2019 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja.

Summary

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Starting points

Oikeusministeriön vuonna 2012 asettama, saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti oikeusministeriölle mietintönsä lokakuussa 2013. Työryhmän mietinnön pohjalta laadittiin hallituksen esitys (HE 167/2014 vp), jossa esitettiin lain uudistamista ja joka käsiteltiin eduskunnassa syysistuntokaudella 2014. Hallitus peruutti esityksensä maaliskuussa 2015. Toimikunnan työn perustaksi voidaan tarkoituksenmukaisilta osin ottaa viime hallituskaudella valmisteltu hallituksen esitys saamelaiskäräjälain uudistamisesta.