Kommitté för revidering av sametingslagen

OM077:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Det finns fortsättningsvis behov att revidera sametingslagen. Bestämmelserna i lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM077:00/2017

Ärendenummer OM 12/021/2017, VN/675/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.10.2017 – 31.8.2018

Datum för tillsättande 23.10.2017

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 10.9.2018
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Bestämmelserna i sametingslagen ska ses över. Bestämmelserna i den gällande lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Kommittén ska bereda nödvändiga ändringar i sametingslagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete är de grundläggande fri- och rättigheterna och andra skyldigheter enligt grundlagen, de internationella människorättskonventionerna som är bindande för Finland samt FN:s deklaration om urfolks rättigheter. I arbetet beaktas också den paraferade nordiska samekonventionen och ILO:s konvention nr 169. Kommittén utarbetar sitt förslag i form av en regeringsproposition och den ska nå enighet om propositionens innehåll. Den parlamentariska uppföljningsgruppen har i uppgift att stödja beredningen av revideringen av sametingslagen samt förmedla aktuell information om lagens beredning till riksdagsgrupperna och på detta sätt främja möjligheterna att föra en välinformerad och genomgripande diskussion om temat. Uppföljningsgruppen ska följa och bedöma beredningsarbetet som gäller sametingslagen. Avsikten är att den reviderade sametingslagen ska träda i kraft i god tid innan följande sametingsval, som hålls 2019.

Sammandrag

Det finns fortsättningsvis behov att revidera sametingslagen. Bestämmelserna i lagen är till en del föråldrade och det har upptäckts vissa problem i hur bestämmelserna fungerar.

Utgångspunkter

Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen som utredde behovet att ändra sametingslagen (974/1995) överlämnade sitt betänkande till ministeriet i oktober 2013. Utifrån arbetsgruppens betänkande utarbetades en regeringsproposition (RP 167/2014 rd) med förslag till revidering av sametingslagen och propositionen behandlades i riksdagen under höstsessionen 2014. Regeringen återtog sin proposition i mars 2015. Kommissionens arbete kan till lämpliga delar baseras på regeringens proposition till revidering av sametingslagen som bereddes under föregående regeringsperiod.