Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevan sääntelyn tarkistaminen

OM082:00/2020 Statute drafting

Tarkoituksena on valmistella ehdotus Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten muuttamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi kyseisissä myyntitilanteissa.

Project status

Basic information In progress

Project number OM082:00/2020

Case numbers VN/27240/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.1.2021 – 19.7.2022

Date of appointment 21.12.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Law drafting

HE laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Parliamentary reply EV 87/2022

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön kuluttajansuojan Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU sekä tehdä lainsäädäntömuutokset puhelin- ja kotimyyntiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 266
[email protected]

Contact person
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus ns. Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi.

Summary

Tarkoituksena on valmistella ehdotus Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten muuttamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi kyseisissä myyntitilanteissa.

Starting points

Direktiivi 2019/2161/EU unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi (ns. Omnibus-direktiivi) on annettu marraskuussa 2019. Omnibus-direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä muun muassa säätämällä tarkemmin direktiivien rikkomuksia koskevista seuraamuksista, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Direktiivin sisältämät seuraamuksia koskevat artiklat on jo pääosin pantu Suomessa täytäntöön 15.7.2020 voimaan tulleella kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetulla lailla (566/2020).

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu toimivien oikeusprosessien ja oikeusturvan tavoitteen toteuttamiseksi puhelin- ja kotimyynnin rajoittaminen ja sääntelyn tiukentaminen kuluttajan suojaksi. Omnibus-direktiivi mahdollistaa jäsenvaltioille kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisen, minkä vuoksi puhelin- ja kotimyyntisääntelyä koskevan hallitusohjelmakirjauksen tarkistelu on tarkoituksenmukaista tehdä direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.