Skip to content
Media

Rikostutkinnan tehostamiseksi esitetään lainmuutoksia

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 20.10.2022 13.43
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia pakkokeinolakiin ja esitutkintalakiin. Tarkoitus on selventää ja ajanmukaistaa erityisesti pakkokeinolainsäädäntöä. Tavoitteena on myös tehostaa pakkokeinojen käsittelyä ja vahvistaa pakkokeinojen kohteena olevan henkilön perusoikeussuojaa.

- Kysymyksessä on merkittävä muutosehdotus vuoden 2014 alusta pääosiltaan voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Muutoksilla on tarkoitus lisätä rikostutkinnan tehokkuutta ja turvata samalla rikosprosessin osapuolien perusoikeuksia nykyistä paremmin, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Esityksessä selvennetään kiinniotetun, pidätetyn ja tutkintavangin yhteydenpidon rajoitusten alaa ja rajoitusten valvonnan vastuita. Lisäksi edellytetään erityisen painavia syitä sellaisille rajoituksille, jotka koskevat yhteydenpitoa nimeämättömään joukkoon henkilöitä. Myös matkustuskieltopäätöksen sisällön muuttamista, kiellon voimassaoloa ja kiellon rikkomista koskeviin säännöksiin esitetään tarkennuksia.

Telekuuntelua saisi käyttää nykyistä useamman rikoksen selvittämisessä. Telekuuntelun mahdollistavia rikoksia olisivat jatkossa myös törkeä pahoinpitely, törkeä tietoliikenteen häirintä, törkeä tietojärjestelmän häirintä ja törkeä ampuma-aserikos. Lupaa telekuuntelulle tai -valvonnalle ei enää jatkossa lähtökohtaisesti rajoitettaisi vain tiettyihin luvan hakemisen hetkellä tiedossa oleviin teleosoitteisiin tai telepäätelaitteisiin. Myös muutamien muiden salaisten pakkokeinojen käytön edellytyksiin esitetään muutoksia.

Esitutkinnassa tehtyjen kuulustelutallenteiden käyttöä todisteena laajennettaisiin

Esitutkintalain osalta ehdotetaan, että mahdollisuutta käyttää esitutkinnassa tallennettua kuulustelua todisteena oikeudenkäynnissä laajennetaan koskemaan ihmiskaupparikoksia sekä eräitä sellaisia seksuaalirikoksia, joissa tämä ei vielä ole mahdollista. Niin sanottujen putkakuolemien esitutkinnassa syyttäjä toimisi aina tutkinnanjohtajana, kun epäillään poliisin palveluksessa olevan henkilön syyllistyneen rikokseen. Esitutkintaviranomaisen tulisi myös ilmoittaa syyttäjälle, jos henkilö on kuollut tai vakavasti loukkaantunut tilanteessa, jossa poliisi on käyttänyt voimakeinoja.

Syyttäjän vaitiolo-oikeutta laajennettaisiin siten, että jatkossa kaikilla syyttäjillä olisi vaitiolo-oikeus luottamuksellisia tietoja antaneen henkilöllisyydestä sekä salassa pidettävistä teknisistä ja taktisista menetelmistä. Tarkoituksena on tehostaa esitutkintayhteistyötä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Lauri Rautio, p. 0295 150 380, [email protected]
erityisasiantuntija Katja Repo (esitutkintalain muutokset), p. 0295 150 085, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset
 

Back to top