Rikosprosessin tehostamishanke

Rikosprosessin tehostamista ja esitutkintalain muutostarpeita arvioiva hanke

OM046:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä sekä esitutkintalain muutostarpeita. Työryhmä valmistee ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja tekee myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM046:00/2020

Asianumerot VN/9791/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.5.2020 –

Asettamispäivä 27.5.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Lainvalmistelu

HE laiksi esitutkintalain ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, oikeudenkäymiskaarta ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia. Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä. Ehdotetuilla muutoksilla on myös tarkoitus tehdä esitutkintalakiin ja muuhun rikosprosessia koskevaan lainsäädäntöön sellaiset lainsäädäntömuutokset, joiden on katsottu olevan eduskunnan lausumien, erilaisten toimenpidekirjausten, laillisuusvalvontaratkaisuiden ja käytännön toimijoiden kannanottojen johdosta tarpeellisia.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöKatariina Jahkola, oikeusministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katariina Jahkola, hallitusneuvos
puh. 0295150246
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä siihen liittyvien hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti ottaen huomioon alla tarkoitetussa, professori Matti Tolvasen LEAN-raportissa esitetyt kehittämisehdotukset.

Tavoitteena on myös arvioida muut esitutkintalain muutostarpeet yllä kuvattuun taustoitukseen perustuen.

Työryhmän tulee valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi. Ne on laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä voi tehdä myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä sekä esitutkintalain muutostarpeita. Työryhmä valmistee ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja tekee myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan (s. 76) rikosvastuun toteuttamiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen proses-sin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistunkäsittely lainvoimaiseen tuomioon). Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla pa-rempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken (s. 85-86).

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat 4.4.2019 asettaneet professori Matti Tolvasen selvityshenkilöksi arvioimaan rikosketjun toimivuutta sekä poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja rikosasioiden käsittelyssä LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Tolvanen on 28.1.2020 julkaistun raportin (LEAN-raportti, Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2020:6) johtopäätöksissä esittänyt selvitysten ja tehtyjen kyselyiden ja haastatteluiden perusteella kehittämisehdotuksia useista toimista rikosproses-sin nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

Esitutkintalaki (805/2011) on tullut voimaan 1.1.2014. Se on pääosin valmisteltu vuosina 2007−2010 (oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 ja HE 222/2010 vp). Lakiin tehtiin vuonna 2013 jo ennen sen voimaan tuloa eräitä muutoksia (laki esitutkintalain muuttamisesta 1145/2013; HE 14/2013 vp). Lakia on senkin jälkeen muutettu erityisesti eräiden esitutkintaa koskevien direktiivien kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. Eduskunnan lausumista, erilaisista toimenpidekirjauksista, oikeuskäytännöstä, laillisuusvalvontaratkaisuista sekä käytännön toimijoiden esittämistä kannanotoista johtuen on tarpeellista arvioida esitutkintalainsäädännön muutostarpeita.

Lisää aiheesta