Skip to content
Media

Etniliste suhete nõukogu teatab
Avaldus poolehoiu osutamiseks ja rassisimi vastu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2022 11.06
Uutinen

Paljud on võtnud ühendust Soome etniliste suhete nõukogu sekretariaadiga seoses Soomes elavatele venekeelsetele inimestele suunatud vihakõne ja ahistamisega. Nõukoda mõistab hukka igasuguse rassismi, vihakõne või muu vene taustaga inimeste, venekeelsete ja endisest Nõukogude Liidust väljarändajate ahistamise Soomes. Täiskasvanute ülesandeks on hoolitseda selle eest, et laste ja noorte hirmutamise ja kiusamise suhtes on täisleppimatus.

Etniliste suhete nõukogu ETNO on justiitsministeeriumi alluvuses tegutsev laia toetuspinnaga koostöövõrgustik, mille peamiseks ülesandeks on edendada häid rahvastikusuhteid ja kõigi Soomes elavate inimeste võrdsust. 

Soovime nõukogu poolt tuletada meelde, et Ukrainat on Venemaa riigijuhtide käsul rünnanud Venemaa armee. Seda ei ole rünnanud Vene rahvas ning Soomes elavaid Vene taustaga inimesi Ukraina olukorras süüdistada ei saa. Nüüd on oluline toetada Ukrainat ja ukrainlasi – nii kodumaal kui ka sõja eest põgenenuid. Seda ei toetata vihakõne ja ahistamisega Soomes.

Koondage oma jõud heale 

On arusaadav, et hirmud ja ebakindlus tuleviku ees võivad vallandada meis igaühes tugevaid tundeid, eelarvamusi üksteise suhtes, isegi viha. Soovime, et meie, kes elame Soomes, suunaksime oma frustratsiooni ja jõu hädas olevate inimeste aitamisele.

Etniliste suhete nõukogu edendab inimeste ja elanikkonna vahelist dialoogi ning tuletab meelde, et igaüks võib edendada inimestevahelist mõistmist. Seda saab teha näiteks konstruktiivse arutelu ja vabatahtliku tegevuse kaudu, rassistlikku käitumisse sekkudes või osaledes nädalal 12 toimuvatel rassismivastase nädala üritustel. 

Ukrainat saab toetada mitmel moel, näiteks annetades ukrainlaste humanitaarkriisi lahendamiseks. 

Allakirjutajad:

Esimees ETNO
Pekka Timonen
kantsler
Justiitsministeerium


Aseesimehed ETNO
Natalie Gerbert              Minna Hulkkonen
Kriisikeskuse direktor     Peadirektor, osakonnajuhataja
Monika Naiset liitto ry   Siseministeerium

Back to top