Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano

OM021:00/2014 Statute drafting

Direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä korvataan vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Direktiivin lähtökohta on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, jollei tapaukseen sovellu jokin direktiivissä mainittu kieltäytymisperuste. Direktiiviin on myös koottu säännökset erityisistä oikeusavun muodoista, kuten esimerkiksi videokuulemisesta, vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaisesta siirtämisestä kuultavaksi todistelutarkoituksessa, pankkitilitietoihin ja -tapahtumiin liittyvästä oikeusavusta sekä telekuuntelusta.

Basic information Completed

Project number OM021:00/2014

Case numbers OM 13/41/2014

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.12.2014 – 31.5.2016

Date of appointment 1.12.2014

Law drafting

Government proposal HE 29/2017 vp

Parliamentary reply EV 65/2017 vp

Adopted statute-

Goals and results

Tavoitteena on valmistella ehdotus eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäännöksi.

Summary

Direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä korvataan vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Direktiivin lähtökohta on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, jollei tapaukseen sovellu jokin direktiivissä mainittu kieltäytymisperuste. Direktiiviin on myös koottu säännökset erityisistä oikeusavun muodoista, kuten esimerkiksi videokuulemisesta, vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaisesta siirtämisestä kuultavaksi todistelutarkoituksessa, pankkitilitietoihin ja -tapahtumiin liittyvästä oikeusavusta sekä telekuuntelusta.

Starting points

Direktiivin perustuu seitsemän jäsenvaltion vuonna 2010 tekemään aloitteeseen. Direktiivin taustalla on Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymä Tukholman ohjelma, jonka mukaan todisteiden hankkimiseen liittyvän rikosoikeudellisen yhteistyön alalla tarvitaan hajanaisen sääntelyn tilalle kattavampi järjestelmä, joka perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle.