Det nationella genomförandet av direktivet om en europeisk utredningsorder

OM021:00/2014 Lagstiftningsprojekt

Direktivet innehåller bestämmelser om samarbete mellan EU:s medlemsstater i syfte att inhämta bevis som behövs i brottmål. Direktivet ersätter motsvarande bestämmelser i andra rättshjälpsinstrument. Utgångspunkten för direktivet är att en medlemsstat i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande ska verkställa en utredningsorder som utfärdats i en annan medlemsstat, om inte något av de skäl för vägran som nämns i direktivet kan tillämpas på fallet.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM021:00/2014

Ärendenummer OM 13/41/2014

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.12.2014 – 31.5.2016

Datum för tillsättande 1.12.2014

Lagberedning

Regeringsproposition HE 29/2017 vp

Riksdagens svar EV 65/2017 vp

Antagen författning-

Mål och resultat

Avsikten är att bereda ett förslag till lagstiftning om det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder.

Sammandrag

Direktivet innehåller bestämmelser om samarbete mellan EU:s medlemsstater i syfte att inhämta bevis som behövs i brottmål. Direktivet ersätter motsvarande bestämmelser i andra rättshjälpsinstrument. Utgångspunkten för direktivet är att en medlemsstat i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande ska verkställa en utredningsorder som utfärdats i en annan medlemsstat, om inte något av de skäl för vägran som nämns i direktivet kan tillämpas på fallet.

Utgångspunkter

-