Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano

OM021:00/2014 Säädösvalmistelu

Direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä korvataan vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Direktiivin lähtökohta on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, jollei tapaukseen sovellu jokin direktiivissä mainittu kieltäytymisperuste. Direktiiviin on myös koottu säännökset erityisistä oikeusavun muodoista, kuten esimerkiksi videokuulemisesta, vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaisesta siirtämisestä kuultavaksi todistelutarkoituksessa, pankkitilitietoihin ja -tapahtumiin liittyvästä oikeusavusta sekä telekuuntelusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM021:00/2014

Asianumerot OM 13/41/2014

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2014 – 31.5.2016

Asettamispäivä 1.12.2014

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 29/2017 vp

Eduskunnan vastaus EV 65/2017 vp

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella ehdotus eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäännöksi.

Tiivistelmä

Direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä korvataan vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Direktiivin lähtökohta on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys, jollei tapaukseen sovellu jokin direktiivissä mainittu kieltäytymisperuste. Direktiiviin on myös koottu säännökset erityisistä oikeusavun muodoista, kuten esimerkiksi videokuulemisesta, vapautensa menettäneenä olevan henkilön väliaikaisesta siirtämisestä kuultavaksi todistelutarkoituksessa, pankkitilitietoihin ja -tapahtumiin liittyvästä oikeusavusta sekä telekuuntelusta.

Lähtökohdat

Direktiivin perustuu seitsemän jäsenvaltion vuonna 2010 tekemään aloitteeseen. Direktiivin taustalla on Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymä Tukholman ohjelma, jonka mukaan todisteiden hankkimiseen liittyvän rikosoikeudellisen yhteistyön alalla tarvitaan hajanaisen sääntelyn tilalle kattavampi järjestelmä, joka perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteelle.