Tuomioistuinviraston perustamishanke

OM001:00/2018 Statute drafting

Hankkeen tehtävänä on huolehtia tuomioistuinviraston perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.

Basic information Completed

Project number OM001:00/2018

Case numbers VN/3852/2019

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.1.2018 – 30.6.2020

Date of appointment 1.1.2018

Relation to the Government Programme

Sipilä

Reformit

Key projects Keskushallinnon uudistus

Measures Keskushallinnon uudistus

Law drafting

HE Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi

Parliamentary reply EV 218/2018

Ehdotetaan perustettavaksi tuomioistuinvirasto, joka huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä.

Minister in chargeOikeusministeri Häkkänen

Legislative plan for autumn session 2018

Goals and results

Tuomioistuinviraston perustamisen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa tuomioistuinten riippumattomuutta sekä edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Näin luodaan edellytykset lainkäytön korkean laadun ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Hallinnollista työtä keskittämällä voidaan vähentää päällekkäistä työtä ja lisätä työn ammattimaisuutta. Tuomioistuimet voivat näin keskittyä ydintehtäväänsä eli lainkäyttöön. Tarkoituksena on, että tuomioistuinvirasto ohjaa, kehittää ja tukee tuomioistuimia niiden ydintehtävän toteuttamisessa ja huolehtii keskitetysti niistä tuomioistuinten hallintotehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtioneuvostolle tai tuomioistuimille. Oikeusministeriö voi näin keskittyä huolehtimaan sille kuuluvista valtioneuvostotason tehtävistä, kuten hallinnonalan talousarviomenettelystä, strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä sekä säädösvalmistelusta. Hankkeen tehtävänä on valmistella tuomioistuinviraston perustaminen siten, että virasto voi aloittaa toimintansa 1.1.2020. Hankkeessa tulee suunnitella, valmistella ja toimeenpanna ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tuomioistuinviraston perustamiseksi. Hanke jakautuu kahteen eri vaiheeseen. Näistä ensimmäisessä keskitytään tuomioistuinviraston perustamisen edellyttämään säädösvalmisteluun sekä oikeusministeriöstä tuomioistuinvirastolle siirtyvien tehtävien arviointiin ja oikeusministeriön organisaatiomuutoksen valmisteluun. Hankkeen toisessa vaiheessa suunnitellaan tuomioistuinviraston toiminta ja hallinto, tehtäviin liittyvät prosessit sekä organisaatio- ja henkilöstörakenne sekä työjärjestys. Tässä yhteydessä on tarpeen kartoittaa myös, missä määrin tuomioistuimissa nykyisin hoidettavia hallinnollisia tehtäviä voitaisiin keskittää tuomioistuinvirastoon. Suunnittelu tulee osoittaa viraston tulevalle johdolle, joka voidaan nimittää vasta vahvistetun lainsäädännön perusteella.

Summary

Hankkeen tehtävänä on huolehtia tuomioistuinviraston perustamisen edellyttämästä suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.

Starting points

Uudistuksen perustana on oikeusministeriön vuonna 2013 julkaisema oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013). Ohjelmaan on kirjattu pitkän aikavälin tavoitteeksi tuomioistuinviraston perustaminen huolehtimaan tuomioistuinhallinnosta. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus uudistaa keskushallinnon virastorakennetta yhteisten rakenteellisten kehittämisperiaatteiden mukaisesti. Myös valtiovarainministeriön vuonna 2015 valmistuneessa keskushallinnon virastorakennetta koskevassa selvityksessä "Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta" (VM:n julkaisuja 3/2015) on muun ohella ehdotettu, että tuomioistuinten sisäistä hallintoa, kehittämistä ja ohjaamista varten perustetaan erillinen tuomioistuinvirasto. Oikeusministeriö käynnisti 30.4.2014 hankkeen tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisen selvittämiseksi. Sen ensimmäisessä vaiheessa oikeusministeriö asetti selvitysmiehet selvittämään tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista. Selvitysmiehet ehdottivat tuomioistuinviraston perustamista tammikuussa 2015 julkaistussa arviomuistiossaan (Selvityksiä ja ohjeita 2/2015). Laajalla lausuntokierroksella saadusta palautteesta laadittiin lausuntotiivistelmä (Mietintöjä ja lausuntoja 36/2015). Hankkeen toisessa vaiheessa oikeusministeriö asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan mietintö julkaistiin 21.4.2017 (Mietintöjä ja lausuntoja 23/2017). Toimikunta ehdotti, että tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtimista, tuomioistuinten toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja tukemista varten perustettaisiin tuomioistuinvirasto. Toimikunnan mietintö oli laajalla lausuntokierroksella (Mietintöjä ja lausuntoja 41/2017). Toimikunnan ehdotukset saivat pääosin myönteisen vastaanoton. Valtaosa lausunnonantajista kannatti tuomioistuinviraston perustamista. Oikeusministeri Antti Häkkänen on 6.10.2017 linjannut, että tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua jatketaan siten, että virasto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2019 loppupuolella tai vuonna 2020.