Projekt för inrättande av en domstolsmyndighet

OM001:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Projektet har till uppgift att sörja för den planering, beredning och verkställighet som inrättandet av en domstolsmyndighet förutsätter.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM001:00/2018

Ärendenummer VN/3852/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2018 – 30.6.2020

Datum för tillsättande 1.1.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Reformit

spetsprojekt Keskushallinnon uudistus

åtgärder Keskushallinnon uudistus

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om inrättandet av en domstolsmyndighet

Riksdagens svar EV 218/2018

Det föreslås att det inrättas en domstolsmyndighet som ska sköta de uppgifter som hör till domstolsväsendets centralförvaltningsmyndighet.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Målet med att inrätta en domstolsmyndighet är att organisera domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som understryker domstolarnas oberoende ställning samt främjar en effektiv och resultatrik skötsel av domstolarnas förvaltningsuppgifter. På så sätt skapas förutsättningar för att upprätthålla och utveckla högklassig rättskipning. Genom centralisering av administrativt arbete kan man avskaffa överlappningar och öka professionalismen i arbetet. Då kan domstolarna fokusera på sitt kärnuppdrag, det vill säga att skipa rätt.

Domstolsmyndigheten ska styra, utveckla och stöda domstolarna i deras kärnuppdrag och handha centraliserad skötsel av de av domstolarnas förvaltningsuppgifter som inte enligt lag ankommer på statsrådet eller domstolarna. Därmed kan justitieministeriet fokusera på skötseln av sitt uppdrag på statsrådsnivå, vilket innefattar budgetförfarandet, den strategiska styrningen och utvecklingen av förvaltningsområdet samt lagberedningen.

Projektet ska bereda inrättandet av en domstolsmyndighet så att myndigheten kan inleda sin verksamhet 1 januari 2020. Projektet ska innefatta planering, beredning och verkställande av de åtgärder som behövs för inrättande av domstolsmyndigheten.

Projektet består av två faser. I den första projektfasen ligger fokus på den lagberedning som krävs för inrättande av en domstolsmyndighet samt på bedömningen av de uppgifter som ska överföras från justitieministeriet till domstolsmyndigheten och beredningen av en organisationsreform inom justitieministeriet.

Den andra projektfasen omfattar planering av domstolsmyndighetens verksamhet och administration, de processer och organisations- och personalstruktur som anknyter till uppgifterna samt arbetsordning. I detta skede kartläggs också i vilken omfattning domstolarnas nuvarande administrativa uppgifter kan centraliseras till domstolsverket. Planeringen ska ges i uppdrag till domstolsmyndighetens ledning som kan utnämnas först när lagstiftningen har stadfästs.

Sammandrag

Projektet har till uppgift att sörja för den planering, beredning och verkställighet som inrättandet av en domstolsmyndighet förutsätter.

Utgångspunkter

Reformen utgår från det reformprogram för rättsvården för åren 2013–2025 (Betänkanden och utlåtanden 16/2013) som justitieministeriet publicerade 2013. I programmet har det som långsiktigt mål skrivits in att det ska inrättas ett domstolsverk för domstolsadministrationen.

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram reformerar regeringen ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen enligt gemensamma strukturella utvecklingsprinciper. Även i finansministeriets utredning om ämbetsstrukturen inom centralförvaltningen "Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta" (FM:s publikationer 3/2015) som blev klar 2015, har det bland annat föreslagits att det för domstolarnas interna förvaltning, utveckling och styrning ska inrättas en separat domstolsmyndighet.

Den 30 april 2014 inledde justitieministeriet ett projekt för att utreda möjligheterna att reformera domstolarnas centralförvaltning. I projektets första skede tillsatte justitieministeriet utredare för att utreda möjligheterna att reformera domstolarnas centralförvaltning. I sin bedömningspromemoria som publicerades i januari 2015 föreslog utredarna att en domstolsmyndighet ska inrättas. Av de yttranden som inkommit under den omfattande remissbehandlingen utarbetades ett sammandrag (Betänkanden och utlåtanden 36/2015).

I projektets andra skede tillsatte justitieministeriet den 10 maj 2016 en kommission med uppgift att bereda inrättandet av en domstolsmyndighet. Kommissionens betänkande publicerades den 21 april 2017 (Betänkanden och utlåtanden 23/2017). Kommissionen föreslog att det för skötseln av domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och för utvecklande, planering och stödjande av domstolarnas verksamheten ska inrättas en domstolsmyndighet. Kommissionens betänkande genomgick en omfattande remissbehandling (Betänkanden och utlåtanden 41/2017). Kommissionens förslag fick i huvudsak ett positivt mottagande. Merparten av remissinstanserna förespråkade inrättandet av en domstolsmyndighet.

Enligt justitieminister Antti Häkkänens riktlinjer den 6 oktober 2017 ska beredningen av inrättandet av ett domstolsverk fortsättas så att myndigheten kan inleda sin verksamhet i slutet av år 2019 eller under år 2020.