Rikosprosessin tehostamishanke

Rikosprosessin tehostamista ja esitutkintalain muutostarpeita arvioiva hanke

OM046:00/2020 Statute drafting

Hankkeessa arvioidaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä sekä esitutkintalain muutostarpeita. Työryhmä valmistee ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja tekee myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Basic information In progress

Project number OM046:00/2020

Case numbers VN/9791/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 27.5.2020 –

Date of appointment 27.5.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Sense of security to be strengthened and operational capacity of the security authorities to be ensured

Law drafting

HE laiksi esitutkintalain ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
  • Not issued during the session

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi esitutkintalakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, oikeudenkäymiskaarta ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia. Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä. Ehdotetuilla muutoksilla on myös tarkoitus tehdä esitutkintalakiin ja muuhun rikosprosessia koskevaan lainsäädäntöön sellaiset lainsäädäntömuutokset, joiden on katsottu olevan eduskunnan lausumien, erilaisten toimenpidekirjausten, laillisuusvalvontaratkaisuiden ja käytännön toimijoiden kannanottojen johdosta tarpeellisia.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personKatariina Jahkola, Ministry of Justice

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Katariina Jahkola, hallitusneuvos
tel. 0295150246
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä siihen liittyvien hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti ottaen huomioon alla tarkoitetussa, professori Matti Tolvasen LEAN-raportissa esitetyt kehittämisehdotukset.

Tavoitteena on myös arvioida muut esitutkintalain muutostarpeet yllä kuvattuun taustoitukseen perustuen.

Työryhmän tulee valmistella ehdotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi. Ne on laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä voi tehdä myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Summary

Hankkeessa arvioidaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä sekä esitutkintalain muutostarpeita. Työryhmä valmistee ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja tekee myös muita rikosasioiden käsittelyä koskevia ehdotuksia poliisin, syyttäjälaitoksen sekä tuomioistuinten käytäntöjen ja menettelytapojen kehittämiseksi.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan (s. 76) rikosvastuun toteuttamiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen proses-sin käsittelyajat lyhenevät (esitutkinta, syyttäminen ja tuomioistunkäsittely lainvoimaiseen tuomioon). Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla pa-rempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken (s. 85-86).

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat 4.4.2019 asettaneet professori Matti Tolvasen selvityshenkilöksi arvioimaan rikosketjun toimivuutta sekä poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja rikosasioiden käsittelyssä LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Tolvanen on 28.1.2020 julkaistun raportin (LEAN-raportti, Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2020:6) johtopäätöksissä esittänyt selvitysten ja tehtyjen kyselyiden ja haastatteluiden perusteella kehittämisehdotuksia useista toimista rikosproses-sin nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

Esitutkintalaki (805/2011) on tullut voimaan 1.1.2014. Se on pääosin valmisteltu vuosina 2007−2010 (oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 ja HE 222/2010 vp). Lakiin tehtiin vuonna 2013 jo ennen sen voimaan tuloa eräitä muutoksia (laki esitutkintalain muuttamisesta 1145/2013; HE 14/2013 vp). Lakia on senkin jälkeen muutettu erityisesti eräiden esitutkintaa koskevien direktiivien kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä. Eduskunnan lausumista, erilaisista toimenpidekirjauksista, oikeuskäytännöstä, laillisuusvalvontaratkaisuista sekä käytännön toimijoiden esittämistä kannanotoista johtuen on tarpeellista arvioida esitutkintalainsäädännön muutostarpeita.

Read more

Lakimuutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Ministry of Justice Press release 23.3.2023 14.52

Rikostutkinnan tehostamiseksi esitetään lainmuutoksia

Ministry of Justice Press release 20.10.2022 13.43

Työryhmä ehdottaa lainmuutoksia rikosasioiden käsittelyn tehostamiseksi

Ministry of Justice Press release 18.3.2022 14.14

Työryhmä selvittää rikosasioiden käsittelyn tehostamista

Ministry of Justice Press release 28.5.2020 10.14