Rikosprosessin tehostamishanke

Projekt som utvärderar effektiviseringen av straffprocessen och behoven att ändra förundersökningslagen

OM046:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms olika metoder för att effektivisera straffprocessen och påskynda behandlingen av brottmål samt behovet att ändra förundersökningslagen. Arbetsgruppen bereder förslag till lagstiftningsändringar och lägger fram även andra förslag som syftar till att utveckla polisens, åklagarväsendets och domstolarnas praxis och förfaranden vid behandlingen av brottmål.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM046:00/2020

Ärendenummer VN/9791/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 27.5.2020 –

Datum för tillsättande 27.5.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och vissa lagar som har samband med den
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

I propositionen föreslås det att förundersökningslagen, lagen om rättegång i brottmål, rättegångsbalken och lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar ändras. Syftet med de föreslagna ändringarna är att effektivisera straffprocessen och påskynda behandlingen av brottmål. Syftet är också att i förundersökningslagen och annan lagstiftning som gäller straffprocessen göra sådana ändringar som har ansetts vara nödvändiga med anledning av riksdagens uttalanden, olika åtgärder som ingår i regeringsprogrammet, vissa lösningar som gäller laglighetsövervakningen och de ståndpunkter som aktörerna på fältet har framfört.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonKatariina Jahkola, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Katariina Jahkola, hallitusneuvos
tel. 0295150246
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att effektivisera och påskynda behandlingen av brottmål i syfte att uppnå de mål som ingår i regeringsprogrammet, i synnerhet med beaktande av de utvecklingsförslag som presenteras i professor Matti Tolvanens nedan nämnda LEAN-rapport.

Avsikten är också att bedöma de övriga ändringsbehoven i förundersökningslagen utifrån den bakgrundsinformation som beskrivs ovan.

Arbetsgruppen ska bereda förslag till behövliga lagstiftningsändringar och förslagen ska utarbetas i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen kan lägga fram även andra förslag som syftar till att utveckla förfarandena vid behandlingen av brottmål hos polisen, åklagarväsendet och domstolarna.

Sammandrag

I projektet bedöms olika metoder för att effektivisera straffprocessen och påskynda behandlingen av brottmål samt behovet att ändra förundersökningslagen. Arbetsgruppen bereder förslag till lagstiftningsändringar och lägger fram även andra förslag som syftar till att utveckla polisens, åklagarväsendets och domstolarnas praxis och förfaranden vid behandlingen av brottmål.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering konstateras att man i syfte att realisera straffansvaret och påskynda behandlingstiderna vid brott ska polisens, åklagarnas och domstolarnas resurser utökas så att behandlingstiderna inom hela den rättsliga processen förkortas (förundersökning, åtal och domstolsbehandling till lagakraftvunnen dom). Enligt regeringsprogrammet ska behandlingen av brottmål påskyndas genom att ett bättre samarbete mellan åklagaren och poliserna säkerställs.

Justitieministeriet och inrikesministeriet tillsatte den 4 april 2019 professor Matti Tolvanen till utredare för att bedöma hur väl rättskedjan samt polisens, åklagarväsendets och tingsrätternas praxis och förfaranden vid behandlingen av brottmål fungerar med hänsyn till LEAN-principerna. Tolvanens rapport publicerades den 28 januari 2020 (LEAN-rapport, Justitieministeriets utredningar och anvisningar 2020:6) och i dess slutsatser har han på basis av utredningar och genomförda enkäter och intervjuer lagt fram förslag till flera olika åtgärder för att påskynda och effektivisera straffprocessen.

Förundersökningslagen (805/2011) trädde i kraft den 1 januari 2014. Den har i huvudsak beretts åren 2007–2010 (justitieministeriets kommittébetänkande 2009:2 och RP 222/2010 rd). I lagen gjordes vissa ändringar 2013 redan innan den trädde i kraft (lagen om ändring av förundersökningslagen 1145/2013, RP 14/2013 rd). Lagen har också därefter ändrats särskilt i samband med det nationella genomförandet av vissa direktiv som gäller förundersökning. På grund av riksdagens uttalanden, olika åtgärder som ingår i regeringsprogrammet, rättspraxis, vissa lösningar som gäller laglighetsövervakningen och de ståndpunkter som de praktiska aktörerna har framfört är det nödvändigt att bedöma behovet att ändra förundersökningslagstiftningen.

Mer om ämnet