Riikkaidgaskasaš riekteveahkki

Vuoigatvuohtaministeriija riikkaidgaskasaš riektedikšuma ovttadat dikšu guovddášeiseváldin máŋggaid riikkaidgaskasaš riektedikšunbargguid. Dáin dehálepmosiin lea riikkaidgaskasaš riekteveahkki, mii boahtá gážaldahkii sihke siviila- ja rihkusáššiin. Ovdamearkan riikkaidgaskasaš riekteveahkis sáhttá namuhuvvot áššegirjjiid diehtunaddin ja duođaštusaid háhkan.

Riikkaidgaskasaš riekteveahkki vuođđuduvvá dábálaččat riikkaidgaskasaš oktasašsoahpamušaide, main leat máŋggat soahpamušoassebealit. Riekteveahkki sáhttá muddejuvvot maid riikkaidgaskasaš soahpamušaiguin. Dasa lassin sáhttá leat leame stáhta siskkáldas láhkaásaheapmi, mii mudde ášši, goas riekteveahkki lea vejolaš almmá soahpamuša haga. Ná lea ovdamearkka dihte Suomas. Riekteveahkki stivrejuvvo maid Eurohpa uniovnna njuolggadusaiguin.

Riikkaidgaskasaš soahpamušat, mat gusket riekteveahki, leat eatnat. Dát leat dahkkon sihke Haaga riikkaidgaskasaš siviilavuoigatvuođa konfereanssa ja Eurohpa ráđi olis. Seamma ládje Eurohpa uniovnna ja ON:a lahttoriikkaid sihke davviriikkaid gaskkas leat dahkkon riekteveahkkesoahpamušat. Dasa lassin leat leame guovtti stáhta gaskasaš soahpamušat.