Riektestáhta Suopma

Suopmelaš demokratiija mieigá riektestáhtii. Riektestáhta ja vuođđorivttiid gudnejahttin leat Suoma vuođđolágas váfistuvvon prinsihpat, maidda Suopma lea čatnasan maid EU lahttun sihke riikkaidgaskasaš geatnegasvuođaidis oassin. 

Riektestáhtabargu lea bargu, mainna ovddiduvvo riektestáhtaprinsihpa ollahuvvan sihke ruovttueatnamis ja EU- ja riikkaidgaskasaš ovttasbargun. Riektestáhtaprinsihpa ovddideapmi lea dehálaš oasis ráđđehusprográmmas ja riekteministeriija strategiijas. 

Mii lea lea riektestáhta? 

Riektestáhta dárkkuha dan, ahte visot almmolaš váldi doaibmá lágaid ásahan rájiid siste, gudnejahttá demokratiija ja vuođđorivttiid sihke lea sorjjasmeahttun ja bealátkeahtes duopmostuoluid bearráigeahču vuollásaš. Suopmelaš riektestáhtas lágaid válmmastallan, mearrideapmi ja ollahuhttin leat vuoiggalaččat, rabas ja buori hálddahusa mieldásaččat sihke áhpasat. 

Riektestáhtas juohkehaš beassá almmolaš bálvalusaid ollái, korrupšuvdna ja válddi boasttogeavahus eastaduvvo ja olbmot luhttet eiseválddiid bargui. Riektestáhtii gullet rivttiid bálddas maid ovttaskas olbmuid geatnegasvuođat guhtet guimmiideaset ja servodaga guovdu. 

Vuoigatvuohtaministeriija lea riektestáhta ja demokratiija ministeriija 

Vuoigatvuohtaministeriija bajásdoallá ja gárgeha riekteortnega ja riektedorvvu sihke fuolaha demokratiija ráhkadusain ja riikkavuložiid vuođđorivttiin. 

Vuoigatvuohtaministeriija strategiija mielde min vuođđobargun lea atnit ávvira suopmelaš riektestáhta doaibmivuođas. Vuoigatvuohtaministeriija:  

  • ovddida demokratiija ja vuođđorivttiid ollahuvvama 
  • ovddida riektedorvvu ja rihkusovddasvástádusa ollahuvvama 
  • dorvvasta hálddahussuorggis doaibmaeavttuid  
  • válmmastallá doaibmasuorggis láhkaásaheami 
  • gárgeha stáhtaráđi láhkaválmmastallama. 

Bissovaš riektestáhta lea maid suvdilis gárggiideami vuođđu. Vuoigatvuohtaministeriija suvdilis gárggiideami višuvdna jahkái 2030 (suomagillii) lea Demokráhtalaš, vuođđo- ja olmmošrivttiid dorvvasteaddji riektestáhta sihke bissovaš riektehálddahus.