Internationell rättshjälp

Dessa sidor innehåller information om internationell rättshjälp i alla dess former, den relevanta lagstiftningen, konventioner samt kontaktinformation och anvisningar.

Detta är endast en allmän introduktion som syftar till att hjälpa intresserade att hitta nationella och internationella rättskällor. I enskilda tviste- och brottmål är det dock oftast skäl att anlita ett rättsbiträde.

I egenskap av centralmyndighet sköter justitieministeriets enhet för internationell rättshjälp flera uppgifter som har att göra med internationell rättsvård. Den viktigaste är internationell rättshjälp som kan komma i fråga både i civil- och i brottmål. Exempel på internationell rättshjälp är delgivning av dokument och upptagning av bevis.

Den internationella rättshjälpen baserar sig ofta på multilaterala konventioner. Rättshjälpen regleras även med bilaterala överenskommelser. Dessutom kan det finnas statsintern lagstiftning som möjliggör rättshjälp fastän inget avtal existerar. Så är det t.ex. i Finland. Rättshjälpen regleras även genom EU-bestämmelser.

Det finns ett stort antal konventioner om rättshjälp. Dessa har ingåtts bl.a. inom Haagkonferensen för internationell privaträtt och Europarådet. Även EU:s medlemsstater har sinsemellan ingått avtal liksom också de stater som är medlemmar i FN. Också de nordiska länderna har ingått inbördes avtal. Vidare finns det bilaterala överenskommelser.

 • Brottmål »

  Med internationell rättshjälp i brottmål avses det straffrättsliga samarbetet mellan olika stater.

 • Familjerättsliga ärenden »

  I detta avsnitt behandlas internationella familjerättsliga ärenden som justitieministeriet sköter i egenskap av centralmyndighet enligt olika överenskommelser.

 • Civilmål »

  Vid internationellt samarbete har justitieministeriet en särskild ställning i och med att det är centralmyndighet enligt flera internationella överenskommelser.

 • Kontaktinformation »

  Enheten för internationell rättshjälp är centralmyndighet enligt tiotals EU-rättsakter och internationella överenskommelser som gäller civil- eller straffrättslig rättshjälp.