Vuoigatvuohtaministeriija bargoaddin

Vuoigatvuohtaministeriija virgeolbmuid bargun lea bálvalit riikkavuložiid ja oba suopmelaš servodaga. Dat dáhpáhuvvá earenoamážit golmma vuogi mielde.

Fuolahit das, ahte vuoigatvuohtaministaris ja su bakte stáhtaráđis lea buot dárbbašlaš diehtu politihkalaš mearrádusaid dahkamii min ovddasvástádussuorggisteamet.

Nubbin min ovddasvástádus lea servodaga vuođđolága mielde buorre válmmaštallan. Earenoamáš bargun mis lea oba stáhtaráđi láhkaválmmaštallama ovddideapmi.

Goalmmádin fuolahit das, ahte duopmostuoluin, sivaheddjiin, riektevehkiin, bággobearraneiseválddiin, Rihkusčuovvumušlágádusas ja eará hálddahussuorgámet doaibmiin leat buoremus vejolaš eavttut dikšut bargguideaset.

Vuoigatvuohtaministeriija doaibmá huksejuvvo demokráhtalaš riektestáhta ja davviriikkalaš buresbirgejupmeservodaga árvovuđđui. Árvvut galget vuosttažettiin vuhttot mearrádussan ja dahkun beaivválaš barggus. Juohke ministeriija virgeolmmoš ovddasta vuoigatvuohtaministeriija ja seammas oba stáhta riikkavuložiidda.

Buorre bargoatmosfeara, positiiva jurddašeapmi ja rabas ságastallankultuvra leat min buohkaid ovddasvástádussan. Danin ovttasbargomiella, árvvasvuohta, luohtehahttivuohta ja rabasvuohta leat midjiide dehálaš iešvuođat.