Justitieministeriet som arbetsgivare

Justitieministeriets tjänstemän har till uppgift att betjäna medborgarna och det finska samhället. Detta sker främst på tre sätt.

För det första ser vi till att justitieministern och statsrådet har all den information som behövs för att fatta politiska beslut inom vårt ansvarsområde.

För det andra svarar vi för beredningen av samhällets grundläggande lagstiftning. Vår särskilda uppgift är att utveckla lagberedningen i hela statsrådet.

För det tredje sörjer vi för att domstolarna, åklagarna, rättsbiträdena, utsökningsmyndigheterna, Brottspåföljdsmyndigheten och andra aktörer inom vårt förvaltningsområde har bästa möjliga förutsättningar att sköta sina uppgifter.

Den demokratiska rättsstaten och det nordiska välfärdssamhället utgör värdegrunden som justitieministeriets verksamhet bygger på. Värderingarna ska först och främst synas i dagliga beslut och handlingar. Var och en av ministeriets tjänstemän representerar justitieministeriet och samtidigt hela staten gentemot medborgarna.

Vi alla bär ansvaret för att upprätthålla ett bra arbetsklimat, positivt tänkande och en öppen diskussionskultur. Därför sätter vi högt värde på samarbetsvillighet, rättvishet, pålitlighet och öppenhet.