Rättsstaten Finland

Den finländska demokratin stöder sig på rättsstatsprincipen. Rättsstaten och respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna fastställs i Finlands grundlag, och även som EU-medlem och genom sina internationella förpliktelser har Finland förbundit sig till dessa principer. 

Genom rättsstatsarbetet främjar vi iakttagandet av rättsstatsprincipen både i hemlandet, i EU och internationellt. Främjandet av rättsstatsprincipen har en central roll i regeringsprogrammet och i justitieministeriets strategi. 

Vad är en rättsstat?

I en rättsstat agerar det allmänna, det vill säga myndigheterna, enligt lagen, respekterar demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna, samtidigt som myndigheterna övervakas av oberoende och opartiska domstolar. I den finska rättsstaten bereds, stiftas och genomförs lagar på ett rättvist och effektivt sätt och genom öppen och god förvaltning. 

I en rättsstat har var och en tillgång till offentliga tjänster, myndigheterna motverkar korruption och maktmissbruk och människorna litar på myndigheternas verksamhet. I rättsstaten har individen inte bara rättigheter utan även skyldigheter gentemot andra och samhället.

Justitieministeriet är ministeriet för rättsstatsfrågor och demokrati

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt tryggar demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Enligt justitieministeriets strategi är vår primära uppgift att se till att den finska rättsstaten fungerar. Justitieministeriet:
•    främjar demokratin och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna
•    främjar tillgodoseendet av rättssäkerheten och realiserandet av straffansvaret
•    tryggar verksamhetsförutsättningarna för förvaltningsområdet
•    bereder lagstiftningen inom sitt ansvarsområde
•    utvecklar lagberedningen inom statsrådet.
En hållbar rättsstat utgör också grunden för en hållbar utveckling. Justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030 siktar på en demokratisk rättsstat som tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna och en hållbar justitieförvaltning. 

Justitieministeriet har förbundit sig att främja EU-samarbetet och det internationella samarbetet för att rättsstatsprincipen ska tillgodoses. Detta arbete styrs av justitieministeriets riktlinjer för EU-verksamheten och den internationella verksamheten och handlingsplanen för valperioden 2019–2023. Vi arbetar för att stärka EU:s instrument för rättsstaten och en gynnsam rättsstatsutveckling särskilt i Finlands och EU:s närområden. I vår verksamhet i EU och internationellt fokuserar vi på de grundläggande fri- och rättigheterna och demokratin för att stärka de gemensamma värderingarna. Dessutom satsar vi på rättsligt samarbete inom EU och multilateralt internationellt samarbete. 

Så här stärker vi rättsstaten

Kontaktinformation

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Staben, EU-ärenden och internationella ärenden Ryssland-samarbete  internationellt samarbete, allmänna frågor  Telefon:0295150236   E-postadress: