Kielellisten oikeuksien seuranta ja edistäminen

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille. Oikeusministeriössä valmistellaan hallituksen kertomus, jossa käsitellään muun muassa kielellisiä oikeuksia koskevia edistysaskeleita ja epäkohtia.

Kielikertomus 2017 valmistelu


Lausuntopyyntö kielilainsäädännön soveltamisesta

Oikeusministeriö julkaisi lausuntopyynnön kielellisistä oikeuksista ensimmäistä kertaa sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyyntö oli auki 15.4.-15.6.2016 välisenä aikana. Lausuntopyyntö oli avoinna lausuntopalvelu.fi:ssä myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Lausuntoja lähetti yhteensä 80 eri tahoa.

Koonti lausunnoista; kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa.

Kielibarometri 2016

Kielibarometri – Språkbarometern 2016  -kyselyssä selvitetään suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen toimimista sekä kieli-ilmapiiriä kaksikielisissä kunnissa vähemmistöön kuuluvan kieliryhmän näkökulmasta.

Yhteenveto Kielibarometri 2016 tuloksista

Kielibarometri 2004-2016-tutkimusraportti

Saamebarometri 2016

Oikeusministeriö teetti ensimmäistä kertaa selvityksen saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella. Selvityksessä kartoitettiin miten saamen kielilaki toteutuu kuntalaisten näkökulmasta saamelaisten kotiseutualueella.

Saamebarometri 2016

Ota kantaa.fi-kysely

Oikeusministeriö järjesti vuoden 2016 alussa verkkokyselyn aiheesta "Miten kielelliset oikeudet toteutuvat Suomessa". Kysely oli avoinna vastaajille oikeusministeriön otakantaa.fi-verkkopalvelussa 8.2.-15.4.2016 välisenä aikana ja siihen voi vastata nimettömänä kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Kyselyyn vastasi 1836 henkilöä. Oikeusministeriö on koonnut vastausten pohjalta yhteenvedon. Yhteenveto Otakantaa.fi-kyselystä

Hallituksen aikaisemmat kielikertomukset

Kertomus 2013

Kertomus 2009

Kertomus 2006

Muut selvitykset ja raportit liittyen kielellisten oikeuksien seurantaan

Yhteenveto Kielibarometri-Språkbarometern 2012

Julkaisu; Språkbarometern 2012 (ruotsiksi)

Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä (Kielilakikomitea 2000)

Kansalliskielistrategia

Valtioneuvosto antoi joulukuussa 2012 periaatepäätöksen kansalliskielistrategiasta. Se on pääministerin johdolla valmisteltu hallitusohjelmahanke ja valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Kansalliskielistrategia ilmaisee hallituksen tahdon kahden elinvoimaisen kansalliskielen, suomen ja ruotsin, säilyttämiseen pitkälle tulevaisuuteen ja kerää yhteen tarvittavia konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategian yleinen seurantavastuu on osoitettu oikeusministeriölle, ja tehtävää tullaan toteuttamaan avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma

Kansalliskielistrategian väliraportti

Kansalliskielistrategia

Professori Sauli Takalan selvitys: Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulun ja lukion päättövaiheessa?

Yhteenveto (ml. kyselylomake) Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: "Kuinka käytät kansalliskieliäsi?"

Muualla oikeusministerio.fissä

Kieliasiain neuvottelukunta

Muualla verkossa

Oikeuskanslerinvirasto

Eduskunnan oikeusasiamies