Rikoksen uhrit

Oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä toimialallaan. 

Uhrin aseman kehittäminen pohjautuu kansallisiin tavoitteisiin sekä kansainvälisiin suosituksiin ja velvoitteisiin. Jälkimmäisistä keskeisiä ovat

  • Euroopan unionin direktiivi (2012/29/EU) rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (ns. uhridirektiivi)
  • ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä ihmiskaupan uhrien suojelemista koskeva direktiivi 2011/36/EU
  • lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskeva direktiivi 2011/93/EU
  • terrorismintorjuntaa koskeva direktiivi (EU) 2017/541
  • Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus).  

Uhrin oikeuksia koskeva EU-strategia suuntaa kehittämistoimia vuosina 2020–2025.  

Oikeusministeriö rahoittaa rikosten uhrien tukipalveluista Rikosuhripäivystyksen ja Nollalinjan toimintaa. Tukipalveluiden valtionrahoitusta vahvistaa rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu. Ministeriö on antanut Rikosuhripäivystyksen toimintaan velvoitteen tuottaa ja tarjota uhridirektiivin mukaiset uhrien yleiset tukipalvelut vuosina 2018–2027. Palvelut on tarkoitettu kaikille rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen. Nollalinja on ympäri vuorokauden auki oleva auttava puhelin naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille. Puhelinpalvelua edellyttää Istanbulin sopimus. 

Rikoksen uhrin tarpeiden huomioon ottaminen oikeusprosessissa ja tukitoimissa edistää uhrin oikeusturvan ohella rikosvastuun toteutumista. Ministeriön hallinnonalalla keskeisiä viranomaisia ovat oikeusaputoimistot, Syyttäjälaitos, tuomioistuimet ja Tuomioistuinvirasto. Rikosvahinkokorvauksiin liittyvästä toiminnasta vastaa Valtiokonttori.

Oikeusministeriö osallistuu Euroopan uhrioikeuksien verkoston toimintaan ja on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.  Verkoston tavoitteena on parantaa rikoksen uhrien oikeuksien toteutumista EU:ssa edistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja hyviä käytäntöjä. Oikeusministeriö toimii lisäksi kansallisena yhteyspisteenä terrorismin uhrien auttamisen EU-verkostossa ja Euroopan neuvoston verkostossa, jonka tehtävänä on välittää tietoa terrorismin uhrien oikeuksia koskevista kansallisista säännöksistä.

Uhrin asemaa koskevien uudistusten suunnittelu kuuluu oikeusministeriössä kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolle. Myös muiden osastojen hankkeissa voi olla yhtymäkohtia uhrien oikeuksiin.

Yhteystiedot

Mervi Sarimo, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosprosessi rikoksen uhrit  valtionavustukset  Puhelin:0295150570   Sähköpostiosoite:

Tietolähteitä

Oppaita Oikeus.fi:ssä
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ja siitä, miten menetellä, jos joudut tai lapsesi joutuu rikoksen uhriksi.

Euroopan oikeusportaali
Komission ylläpitämä verkkopalvelu, jossa tietoa oikeusjärjestelmästä, oikeussuojasta ja uhrin oikeuksista eri jäsenmaissa.

Euroopan uhrioikeuksien verkosto (European Network on Victims' Rights)

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Rikoksen uhreihin liittyvää tutkimustietoa.

Lisätietoa

Rikosuhripäivystys

Nollalinja

Valtiokonttori – Tietoa rikosvahinkokorvauksista ja ohjeet korvausten hakemiseen

Oikeus.fi – Tietoa palveluista ja ohjeita asiointiin (oikeusapu, Syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos, Ulosottolaitos)