Rikoksen uhrit

Oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä toimialallaan. Uhrin asemaa parannetaan muun muassa rahoittamalla tukipalveluita, edistämällä tiedonsaantia ja kehittämällä uhrien tarpeet huomioon ottavia hyviä käytänteitä rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Uhrin aseman kehittäminen pohjautuu kansallisiin tavoitteisiin sekä kansainvälisiin suosituksiin ja velvoitteisiin. Velvoitteista keskeisimpiä on direktiivi (2012/29/EU) rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (ns. uhridirektiivi). Sen täytäntöönpanoa tukevat lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 2016. Samana vuonna vahvistettiin uhrien tukipalveluiden valtionrahoitusta ottamalla käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu.

Oikeusministeriö rahoittaa Rikosuhripäivystyksen ja Nollalinjan toimintaa. Ministeriö on antanut Rikosuhripäivystyksen toimintaan velvoitteen tuottaa ja tarjota uhridirektiivin mukaiset uhrien yleiset tukipalvelut vuosina 2018–2027. Palvelut on tarkoitettu kaikille rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen.

Nollalinja on ympäri vuorokauden auki oleva auttava puhelin naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille. Puhelinpalvelua edellyttää Europan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus).

Oikeusministeriö osallistuu Euroopan uhrioikeuksien verkoston toimintaan ja on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.  Verkoston tavoitteena on parantaa rikoksen uhrien oikeuksien toteutumista EU:ssa edistämällä jäsenmaiden välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja hyviä käytäntöjä.

Rikoksen uhrin asemaa koskevien uudistusten suunnittelu kuuluu oikeusministeriössä kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolle. Ministeriön hallinnonalalla keskeisiä viranomaisia ovat oikeusaputoimistot, syyttäjälaitos, tuomioistuimet ja vuonna 2020 toimintansa aloittanut Tuomioistuinvirasto. Rikosvahinkokorvauksiin liittyvästä toiminnasta oikeusministeriöllä on yhteistyösopimus Valtiokonttorin kanssa.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on useita rikoksen uhrien aseman parantamiseen tähtääviä kirjauksia. Niiden toteuttamiseksi on käynnistetty oikeusministeriön vastuulla olevia kehittämishankkeita.

Kehittämishankkeita

Tietolähteitä

Oppaita Oikeus.fi:ssä
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ja siitä, miten menetellä, jos joudut tai lapsesi joutuu rikoksen uhriksi.

Euroopan oikeusportaali
Komission ylläpitämä verkkopalvelu, jossa tietoa oikeusjärjestelmästä, oikeussuojasta ja uhrin oikeuksista eri jäsenmaissa.

Euroopan uhrioikeuksien verkosto (European Network on Victims´ Rights)

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Rikoksen uhreihin liittyvää tutkimustietoa.

Yhteystiedot

Mervi Sarimo, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosprosessi rikoksen uhrit  valtionavustukset  0295150570