Rikoksen uhrit

Oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä toimialallaan. Ministeriö vastaa tuomioistuinten ja oikeusaputoimistojen henkilöstölle tarjottavasta koulutuksesta ja muista toimintaedellytyksistä. Oikeusministeriö vastaa myös rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden järjestämisestä. Uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen ministeriö osallistuu valtionavustusta myöntämällä. Rikosvahinkolain mukaista korvaustoimintaa kehitetään yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Uhrin aseman kehittäminen on 2000-luvulla tullut yhä merkittävämmäksi osaksi kriminaalipolitiikkaa. Kehittämistyö pohjautuu kansallisiin tavoitteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin ja suosituksiin. Euroopan unionissa on hyväksytty 25.10.2012 direktiivi rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (2012/29/EU). Direktiivin täytäntöönpanoa tukevat lainsäädäntömuutokset tulivat voimaan 1.3.2016.

Oikeusministeriön ohella rikoksen uhrien asemaan liittyviä kysymyksiä käsitellään etenkin sisäministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä sekä niiden hallinnonaloilla. Poliisin toiminta ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat keskeisiä.

Uhrien tukipalvelut tuotetaan Suomessa pitkälti kolmannen sektorin toimin. Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea kaikille rikoksen uhreille. Lisäksi useat järjestöt tarjoavat tukea kohdennetusti eri uhriryhmille. Tukipalveluiden valtionrahoitusta on vahvistettu ottamalla käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu, jonka tuotto kanavoidaan valtionavustuksina uhrien tukipalveluihin. Rikosuhrimaksua koskeva lainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa 2016.

Tietolähteitä

Euroopan oikeusportaali

Komission ylläpitämä sähköinen palvelu, jonka tavoitteena on helpottaa oikeusjärjestelmää koskevien tietojen ja oikeussuojan saatavuutta EU:ssa. Sisältää rikoksen uhriin liittyviä tietoja kattavasti, myös suomeksi.

Euroopan Unionin Perusoikeusvirasto (FRA)
Virasto tekee vertailevia tutkimuksia aiheista, jotka liittyvät EU:n perusoikeussopimukseen. Myös uhreihin liittyviä teemoja.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Rikoksen uhreihin liittyvää tutkimustietoa.

Oikeus.fi/esitteet
Sivustolta löytyvät seuraavat rikoksen uhrille tarkoitetut esitteet: Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista, Jos joudut rikoksen uhriksi, Lapsi rikoksen uhrina.

Lisätietoja

Mervi Sarimo, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosprosessi rikoksen uhrit  valtionavustukset  0295150570