Julkisuuslain ajantasaistaminen  

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista.
Julkisuussääntelyä on tarkoitus ajantasaistaa siten, että lainsäädäntö olisi nykyistä selkeämpää ja toimivampaa sekä vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin. Sääntelyn tulee edistää yhteiskunnan avoimuutta.

Työryhmä  selvittää ja arvioi

  1. Julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia
  2. Julkisuuslain soveltamisalan riittävyyttä ja ajantasaisuutta. Tässä arvioissa otetaan erityisesti huomioon hallinnon uusiutuvat rakenteet.

Työryhmä on asetettu ajalle 22.1.2021–30.6.2023.  

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa

  • kartoitetaan julkisuuden toteutumista ja ongelmia, jotka liittyvät julkisuussääntelyyn käytännön soveltamiseen 
  • tarkastellaan lain ymmärrettävyyttä ja sen selkeyttämistarpeita
  • tarkastellaan lain ajantasaisuutta ja toimivuutta yhteiskunnan ja viranomaisten toimintaan liittyvien muutosten, kuten digitalisaation, näkökulmasta. 
  • arvioidaan soveltamisalan riittävyyttä huomioiden julkisen hallinnon rakenteiden muutokset
  • arvioidaan oikeusturvan ja seuraamusten merkitystä julkisuusperiaatteen toteutumisessa 
  • valmistellaan selvitysten ja arvioiden perusteella luonnos tarvittavista lainsäädännön muutosehdotuksista.

Työnsä aikana työryhmä kerää tietoja ja palautetta viranomaisilta, julkista tehtävää hoitavilta, yrityksiltä, median edustajilta, kansalaisilta sekä muilta toimijoilta. 

Vuoden 2021 aikana palautetta kerätään verkossa eri kohderyhmille suunnatuilla avoimilla kyselyillä. Myöhemmin on tarkoitus järjestää myös työpajoja ja kuulemistilaisuuksia.

Ajankohtaista

Julkisuuslaki ajantasaistetaan

OM
Tiedote 9.2.2021 15.31

Yhteystiedot

Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeus julkisuuslainsäädäntö  0295150100