Julkisuuslain ajantasaistaminen  

Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan julkisuuslain ajantasaistamista. Työryhmän työ käynnistyi tammikuussa 2021, ja työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 12.12.2023. Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi julkisuuslaki. 

Työryhmä on erityisesti arvioinut julkisuuslain soveltamisalan riittävyyttä ja ajantasaisuutta ottaen huomioon hallinnon muuttuneet rakenteet. Mietinnössä ehdotetaan julkisuuslain organisatorisen soveltamisalan laajentamista voimassa olevaan lakiin nähden.  

Lisäksi työryhmä on arvioinut julkisuusperiaatteen asianmukaisen toteutumisen ja toteuttamisen ongelmakohtia ja niihin vaikuttavia toimia. Työryhmän ehdotusten tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa julkisuuslain sääntelyä. Erityisesti selkeytettäisiin tietopyyntöjen käsittelyä koskevia menettelysäännöksiä suhteessa voimassa olevaan lakiin ja täsmennettäisiin tiedonsaantioikeuden kohdetta määrittävää viranomaisen asiakirjan määritelmää. 

Lisäksi ehdotetaan menettelysäännöksiä, joilla voitaisiin varmistaa henkilötietojen suojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistamalla tavalla. 

Työryhmän ehdotuksilla myös ajantasaistettaisiin ja osin muutettaisiin voimassa olevaan lakiin sisältyviä salassa pidettävän tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Julkisuuslain salassapitoperusteiden ja niihin liittyvien vahinkoedellytysten systemaattinen sisällöllinen tarkastelu ja uudistaminen eivät kuitenkaan kuuluneet työryhmän tehtävänantoon, vaan salassapitoperusteita koskeva mahdollinen uudistaminen jää toteutettavaksi myöhemmin.

Työryhmän mietinnöstä järjestetty lausuntokierros on päättynyt. Lausunnot löytyvät lausuntopalvelusta ja hankeikkunasta. Ehdotettujen muutosten jatkovalmistelusta päätetään, kun lausuntopalaute on käyty läpi ja arvioitu.  

Työryhmän mietintö
Lisätietoa hankkeesta
Lausuntopalvelu

Yhteystiedot

Liisa Leppävirta, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, EU-oikeus ja tietosuoja julkisuuslainsäädäntö  perustuslaki  Puhelin:0295150136   Sähköpostiosoite: