Erityisavustus naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan

Vuoden 2021 toinen hakukierros
Avustus on tarkoitettu Rikosuhripäivystykselle ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Avustuksen saajan tulee olla toimija, jonka keskeinen tehtävä on uhrien tukipalveluiden tuottaminen. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille.

Avustusta myönnetään yhteensä enintään 300 000 euroa seuraaviin tarkoituksiin:

1.    Ihmiskaupan vastaisen toiminnan kehittämiseen siten, että parannetaan etenkin haavoittuvassa asemassa olevien seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden uhrien tilannetta ja viranomaispalveluiden piiriin pääsyä. Erityisen tuettavana pidetään toimijoiden välisen asiantuntijaverkoston luomiseen tähtäävää hanketta. Verkostossa jaettaisiin tietoa kentältä, vahvistettaisiin toimijoiden osaamista ja rakennettaisiin yhteistyötä sekä molemminpuolista luottamusta yms. Verkosto voi koostua yhdestä valtakunnallisesta tai useammasta paikallisesta pilotista. Etusijalla rahoituksen myöntämiselle ovat järjestöt, joilla on tuntemusta seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhrien auttamisesta. 

2.    Matalan kynnyksen tukipalvelujen kehittämiseen etenkin haavoittuvassa asemassa oleville väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille naisille. Etusijalla ovat toimijat, joiden jo olemassa olevia palveluita voidaan laajentaa siten, että ne tavoittavat nykyistä paremmin erilaisia haavoittuvassa asemassa olevia tai vähemmistöihin kuuluvia tyttöjä ja naisia. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida mahdollisuudet tarjota palvelua etänä, kuten puhelinauttaminen sekä verkkopohjaiset ratkaisut, joita on mahdollista hyödyntää myös rahoituksen päättymisen jälkeen. 

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeeseen liitetään hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää: 

  • Kuvaus hankkeen toimista ja toteuttamisesta aikatauluineen. 
  • Kuvaus hankkeen kohderyhmästä, arvio hankkeella tavoitettavan kohderyhmän laajuudesta ja siitä, miten kohderyhmä konkreettisesti tavoitetaan. 
  • Erittely hankkeessa mukana olevista keskeisistä tahoista/toimijoista ja henkilöistä, heidän osaamisalueistaan sekä vastuistaan hankkeen toteuttamisessa. 
  • Hankkeen kustannusarvio.
  • Kuvaus hankkeen dokumentoinnista. 
  • Kuvaus mittareista ja seurannasta.

Hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun alasvetovalikoista. 

Hakuaika on päättynyt. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Lisätietoja

Elina Ruuskanen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Esikunta rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  0295150418