Oikeusasiat EU:ssa

Oikeusministeriö vastaa oman toimialansa EU-hankkeista. Esimerkiksi siviili- ja rikosoikeuteen, henkilötietojen suojaan, sopimusoikeuteen, kuluttajansuojaan, yhtiöoikeuteen sekä prosessioikeuteen liittyvä EU-säädösvalmistelu hoidetaan oikeusministeriössä. Oikeusministeriö valmistelee myös kansalliset toimenpiteet, joilla oikeusalan EU-säädöksistä johtuvat velvoitteet pannaan Suomessa täytäntöön. Sekä Suomessa että EU:ssa tehdään samansuuntaista työtä lainsäädännön laadun parantamiseksi ja säädösvalmistelun kehittämiseksi.

Oikeusministeriön toimialaan kuuluu myös EU:n perusoikeuspolitiikkaan, kansanvaltaisuuteen ja EU:n toiminnan avoimuuteen liittyviä asioita. Oikeusministeriö huolehtii Euroopan parlamentin vaalien järjestämisestä ja tätä koskevasta säädösvalmistelusta.

EU:n perussopimuksen mukaan unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä. Oikeudellinen yhteistyö EU:ssa perustuu tuomioistuinten antamien tuomioiden ja oikeusviranomaisten tekemien päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen. Tämä periaate tarkoittaa, että kaikissa jäsenvaltioissa tunnustetaan toisten jäsenvaltioiden viranomaisten tekemät päätökset, ja ne voidaan myös toimeenpanna toisessa jäsenvaltiossa.

EU-lainsäädäntöä annetaan tarvittaessa myös jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseksi. EU:n toiminta oikeusalalla painottuu erityisesti rajat ylittäviin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi vakavan rikollisuuden torjumiseen, rajat ylittävien riita-asioiden hoitamiseen tai kansainvälisten perheoikeudellisten asioiden hoitamiseen. EU toimii vain niissä kysymyksissä, joissa jäsenvaltiot ovat antaneet sille toimivaltaa.

EU-maiden oikeusviranomaisten yhteistyöelimenä toimii Haagissa sijaitseva Eurojust, joka edistää tutkinta- ja syytetoimien koordinointia rajat ylittävän vakavan rikollisuuden torjumiseksi ja selvittämiseksi.

Wienissä sijaitseva Euroopan unionin perusoikeusvirasto neuvoo EU:n ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöitä perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Valtioneuvoston kanslia: EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa

Lisätietoja EU:n toiminnasta europa.eu -sivustolta

EU:n oikeusportaali E-justice on EU:n sähköinen palvelu, josta saa tietoa kaikkien EU-jäsenmaiden oikeusjärjestelmistä.

Eu-jäsenmaiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyöelin Eurojust

EU:n perusoikeusvirasto