Uppföljning av språkliga rättigheter

Justitieministeriet har till uppgift att främja och följa förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Justitieministeriet följer upp tillämpningen och verkställigheten av språklagen samt ger rekommendationer i frågor som gäller lagstiftningen om nationalspråken. Vid behov tar ministeriet initiativ och vidtar andra åtgärder för att rätta till konstaterade brister.

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen

Statsrådet ger vart fjärde år riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen hos myndigheterna. I första hand är berättelsen avsedd för beslutsfattarna och myndigheterna, men innehåller även nyttig information för allmänheten. Justitieministeriet bereder berättelsen.  Berättelsen behandlar tillämpningen av språklagstiftningen och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. I berättelsen behandlas utöver finska och svenska åtminstone samiska språken, romani och teckenspråk. Den första språkberättelsen gavs till riksdagen år 2006 och den senaste hösten 2021.

Tidigare språkberättelser finns i publikationsarkivet Valto.

Barometrar

Med hjälp av olika barometrar följer man hur de språkliga rättigheterna tillgodoses på medborgarnivå och samlar man in information för språkberättelsen. De barometrar som hittills genomförts är språkbarometern, samebarometern och teckenspråksbarometern. Språkbarometern är en enkätundersökning som skickas till invånarna i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Den första språkbarometern genomfördes år 2004 och sedan dess har undersökningen gjorts vart fjärde år. I samebarometern utreds tillgodoseendet av samernas språkliga rättigheter. Den första samebarometern genomfördes år 2016. Teckenspråksbarometern undersöker i sin tur tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för teckenspråkiga. Teckenspråksbarometern genomfördes för första gången år 2020.

Språkbarometern

Tidigare språkbarometer finns i publikationsarkivet Valto.

Samebarometern

Teckenspråksbarometern