Aloiteoikeudet

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Äänioikeutetuilla Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan oikeus tehdä kansalaisaloite uudesta laista tai olemassa olevan lain muutoksesta tai kumoamisesta.

Perustuslaki (731/1999) Finlex-palvelussa

Kansalaisaloite.fi-palvelu

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Uuden kuntalain osallistumista koskevat säädökset tulivat voimaan 21.5.2021.

Kuntalaki (410/2015) Finlex-palvelussa

Kuntalaisaloite.fi-palvelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU (2019/788) säädetään EU-kansalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa EU-politiikkaan. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen aiheesta, joka kuuluu johonkin komission toiminta-aloista.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi laittaa vireille ehdottajien muodostama kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä äänestysikäisestä EU-kansalaisesta, jotka ovat vähintään seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita. Aloitteen tueksi pitää kerätä vähintään miljoonan äänioikeusikäisen EU:n kansalaisen tuenilmaisu. Suomessa Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien EU:n kansalaisten tuenilmaisujen allekirjoitusten tarkastamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU (2019/788) Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Ohjeet Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemiseksi tai kannattamiseksi löytyvät Euroopan komission ohjesivulta.

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Laura Nurminen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisaloite  puoluerekisteri  vaalit  äänestäminen  0295150008