Aloiteoikeudet

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Äänioikeutetuilla Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan oikeus tehdä kansalaisaloite uudesta laista tai olemassa olevan lain muutoksesta tai kumoamisesta.

Perustuslaki (731/1999) Finlex-palvelussa

Kansalaisaloite.fi-palvelu

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Uuden kuntalain osallistumista koskevat säädökset tulivat voimaan 1.6.2017.

Kuntalaki (410/2015) Finlex-palvelussa

Kuntalaisaloite.fi-palvelu

Hallitus on esittänyt eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.1.2020 alkaen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi maakuntalaki, jossa säädettäisiin asukkaiden oikeudesta osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan.

Alueuudistus.fi-sivusto

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) kansalaisvaikuttaminen  0295150348  


Anneli Salomaa, projektipäällikkö 
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY) kansalaisaloite  0295150164