Aloiteoikeudet

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Äänioikeutetuilla Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan oikeus tehdä kansalaisaloite uudesta laista tai olemassa olevan lain muutoksesta tai kumoamisesta.

Perustuslaki (731/1999) Finlex-palvelussa

Kansalaisaloite.fi-palvelu

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Uuden kuntalain osallistumista koskevat säädökset tulivat voimaan 21.5.2021.

Kuntalaki (410/2015) Finlex-palvelussa

Kuntalaisaloite.fi-palvelu

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen jäsenillä ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Hyvinvointialueen jäsenillä eli alueen asukkaalla, hyvinvointialueen kunnalla, yhteisöllä ja säätiöllä, jonka kotipaikka on hyvinvointialueella olevassa kunnassa sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee hyvinvointialueen alueella sijaitsevaa kiinteää omaisuutta on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa.

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus valmistelevat uutta verkkopalvelua, jossa on mahdollista tehdä aloitteita hyvinvointialueille kuuluvissa tehtävissä ja palveluissa. Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön vuonna 2023.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) Finlex-palvelussa

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta Finlex-palvelussa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU (2019/788) säädetään EU-kansalaisten mahdollisuudesta vaikuttaa EU-politiikkaan. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen aiheesta, joka kuuluu johonkin komission toiminta-aloista.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen voi laittaa vireille ehdottajien muodostama kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä äänestysikäisestä EU-kansalaisesta, jotka ovat vähintään seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita. Aloitteen tueksi pitää kerätä vähintään miljoonan äänioikeusikäisen EU:n kansalaisen tuenilmaisu. Suomessa Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien EU:n kansalaisten tuenilmaisujen allekirjoitusten tarkastamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU (2019/788) Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Ohjeet Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekemiseksi tai kannattamiseksi löytyvät Eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  Puhelin:0295150348   Sähköpostiosoite:


Laura Nurminen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisaloite  puoluerekisteri  vaalit  äänestäminen  Puhelin:0295150008   Sähköpostiosoite: