Lainvalmistelun kehittäminen

Säädösvalmistelun kehittämisen (parempi sääntely) tavoitteena on parantaa säädösvalmistelun ja sen tuloksena syntyvien säädösten laatua. Tavoitteena on sääntely, joka on oikein kohdentuvaa, toimivaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Tähän pyritään kansallisesti muun muassa hallituksen säädösvalmistelun koordinointia ja säädösvalmistelun osaamista ja ohjeistusta kehittämällä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun parantamista koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat mm. lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistamista, valtioneuvostotasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman laatimista.

 • Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä »

  Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä jatkaa poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä lainvalmistelun kehittämiseksi.

 • Vaikutusten arviointi »

  Vaikutusten arviointi tuottaa tietoa suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

 • Kuuleminen »

  Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta.

 • Lainvalmisteluohjeet »

  Valtioneuvoston piirissä voimassa olevat ohjeet tai suositukset, joiden tavoitteena on yhtenäistää eri ministeriöiden säädösvalmistelukäytäntöä.