Lainvalmistelun kehittäminen

Lainvalmistelun kehittämisen tavoitteena on parantaa lainvalmistelun laatua. Tavoitteena on sääntely, joka on oikein kohdentuvaa, toimivaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Laadukas lainvalmistelu varmistaa osaltaan sen, että eduskunnalla on käytettävissään paras tieto, kun se käsittelee lakiesityksiä ja tekee päätöksiä. 

Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen kuuluu oikeusministeriön tehtäviin. Ministeriöiden välistä koordinaatiota vahvistetaan yhteistyöllä muun muassa lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmässä. Lainvalmistelijoille suunnatuilla lainvalmisteluohjeilla ja -koulutuksilla yhdenmukaistetaan valmistelukäytäntöjä ja tuetaan valmistelijoita työssään. Lainvalmistelun vaikutusarviointi, sidosryhmien kuuleminen sekä lainsäädännön seuranta ja jälkiarviointi ovat keskeisiä vaiheita lainvalmistelussa. 

 • Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä »

  Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä jatkaa poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä.

 • Vaikutusten arviointi »

  Vaikutusten arviointi tuottaa tietoa suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

 • Kuuleminen »

  Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta.

 • Lainvalmisteluohjeet »

  Valtioneuvoston piirissä voimassa olevat ohjeet tai suositukset, joiden tavoitteena on yhtenäistää eri ministeriöiden säädösvalmistelukäytäntöä.

 • Osaamisen kehittäminen »

  Valtioneuvoston lainvalmistelijoille on tarjolla monenlaisia koulutuksia perehdytyskurssista syventäviin teemakoulutuksiin sekä muita keinoja osaamisen kehittämiseksi.

 • Seuranta ja jälkiarviointi »

  Seuranta ja jälkiarviointi tuottavat tietoa lainsäädännön toimivuudesta ja mahdollisista uudistustarpeista.