Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lainvalmistelun kehittäminen

Säädösvalmistelun kehittämisen (parempi sääntely) tavoitteena on parantaa säädösvalmistelun ja sen tuloksena syntyvien säädösten laatua. Tavoitteena on sääntely, joka on oikein kohdentuvaa, toimivaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Tähän pyritään kansallisesti muun muassa hallituksen säädösvalmistelun koordinointia ja säädösvalmistelun osaamista ja ohjeistusta kehittämällä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun parantamista koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat mm. lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistamista, valtioneuvostotasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman laatimista.

Parempi sääntely EU:ssa

Unionissa sääntelyn laadun parantaminen (better regulation) liittyy Lissabonin strategian mukaisiin talouden ja työllisyyden kasvun tavoitteisiin. Komissio ja muut unionin toimielimet sekä useat jäsenmaat ovat ryhtyneet toimiin, joilla muun muassa yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, vähennetään lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia, tehostetaan vaikutusten arviointia ja kehitetään kuulemismenettelyjä.