Hyppää sisältöön

Lainvalmistelun kehittäminen

Säädösvalmistelun kehittämisen (parempi sääntely) tavoitteena on parantaa säädösvalmistelun ja sen tuloksena syntyvien säädösten laatua. Tavoitteena on sääntely, joka on oikein kohdentuvaa, toimivaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Tähän pyritään kansallisesti muun muassa hallituksen säädösvalmistelun koordinointia ja säädösvalmistelun osaamista ja ohjeistusta kehittämällä.

Kansalliset säädösvalmistelun kehittämisen tavoitteet

Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan säädöspolitiikan ohjausta selkeytetään ja tavoitteena on sääntelyn nettomääräinen keventäminen ja säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisääminen. Tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä.

Hallitusohjelmassa on listaus toteutettavista toimenpiteistä:

  1. Perustetaan valtioneuvoston yhteyteen lainsäädännön vaikutusarviointielin
  2. Perataan säädökset, jotka eniten haittaava kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa
  3. Välittömästi ryhdytään purkamaan kansalaisia ja yritystoimintaa haittaavia alempiasteisia normeja, määräyksiä ja ohjeita
  4. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskevia palvelulupaus
  5. Viranomaisten keskinäisen valitusten määrä minimoidaan esimerkiksi ennakkoneuvottelumenettelyllä.

Lisätietoa: Hallitusohjelma (valtioneuvosto)

Parempi sääntely EU:ssa

Unionissa sääntelyn laadun parantaminen (better regulation) liittyy Lissabonin strategian mukaisiin talouden ja työllisyyden kasvun tavoitteisiin. Komissio ja muut unionin toimielimet sekä useat jäsenmaat ovat ryhtyneet toimiin, joilla muun muassa yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, vähennetään lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia, tehostetaan vaikutusten arviointia ja kehitetään kuulemismenettelyjä.