Tietoa oikeusministeriöstä helpolla suomen kielellä

Tällä sivulla kerrotaan oikeusministeriöstä helpolla suomen kielellä.

Mikä oikeusministeriö on?

Oikeusministeriö on yksi Suomen hallituksen ministeriöistä. Oikeusministeriö huolehtii, että Suomi on vahva oikeusvaltio. Oikeusvaltiossa kunnioitetaan lakia, perusoikeuksia ja demokratiaa eli kansan valtaa. Ministeriö tekee työtä näiden asioiden puolesta.

Oikeusministeriö valmistelee tärkeimmät lait ja huolehtii siitä, että oikeuslaitos toimii. Oikeuslaitoksen tuomioistuimet ovat puolueettomia.

Oikeusministeriötä johtaa oikeusministeri. Ministerin apuna on kansliapäällikkö. Ministeriössä on neljä osastoa, joilla on omat vastuualueet.

Osastot ovat

 • hallinto- ja ohjausosasto
 • demokratia- ja julkisoikeusosasto
 • kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto
 • yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto.

Osastojen lisäksi ministeriössä on esikunta. Se vastaa ministeriön muista tehtävistä, esimerkiksi viestinnästä ja kansainvälisistä asioista.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluu suuri määrä laitoksia ja virastoja. Ministeriö ohjaa näiden toimintaa. Käytännön työn laitokset järjestävät itse.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvat

 • Tuomioistuinlaitos
 • Syyttäjälaitos
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Ulosottolaitos
 • oikeusapupiirit ja edunvalvontapiirit
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Oikeusrekisterikeskus
 • kuluttajariitalautakunta
 • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
 • konkurssiasiamies
 • tasa-arvovaltuutettu, tietosuojavaltuutettu, tiedusteluvalvontavaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu
 • useat neuvottelukunnat ja lautakunnat.  

Mitä tehtäviä oikeusministeriöllä on?

Valtioneuvosto eli hallitus määrittelee oikeusministeriön tehtävät. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot ja laitokset hoitavat osan tehtävistä.

Oikeusministeriön tehtävät ovat

 • lakien valmistelu
 • valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta
 • oikeuslaitos
 • oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys
 • talous- ja velkaneuvonta
 • yleinen edunvalvonta
 • syyttäjäntoimi
 • ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta
 • sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano
 • rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu
 • rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit
 • armahdusasiat
 • avioliitto-oikeudelliset hakemukset
 • kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan
 • oikeuskanslerinvirasto, paitsi sen taloushallinto
 • valtiolliset vaalit, alue- ja kuntavaalit, kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen
 • puoluerekisteri ja puolueiden valvonta, paitsi niiden talousasiat
 • kielilain täytäntöönpanon seuranta
 • Suomen säädöskokoelma
 • onnettomuuksien tutkinta
 • Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto
 • saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen
 • Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
 • yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

Mistä asioista oikeusministeriö on vastuussa?

Oikeusministeriö on vastuussa monesta asiasta. Alla kerrotaan tarkemmin ministeriön seitsemästä vastuualueesta.

1. Oikeusvaltio ja oikeusturva

Oikeusministeriö huolehtii, että Suomi on oikeusvaltio. Ministeriö kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa. Ministeriö valmistelee lait, jotka koskevat oikeuslaitosta. Lait varmistavat, että oikeudenkäynnit ovat oikeudenmukaisia ja hallinto on hyvää. Ministeriö valmistelee myös lait, jotka koskevat esimerkiksi ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä.

2. Perusoikeudet

Oikeusministeriö valmistelee lait, jotka koskevat perustuslakia ja julkista hallintoa. Hallinnon lait sääntelevät valtion viranomaisia, kuten presidentin, eduskunnan ja hallituksen toimintaa.

Ministeriö johtaa Suomen perusoikeustoimia ja ihmisoikeustoimia sekä edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus on tärkeä perusoikeus ja ihmisoikeus. Ministeriö edistää myös kielellisiä oikeuksia.

3. Demokratia ja vaalit
Oikeusministeriö vahvistaa demokratiaa ja vastaa demokratian toteuttamisesta. Ministeriö järjestää vaalit ja huolehtii, että vaalijärjestelmä toimii.

Ministeriö varmistaa, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Siksi ministeriö kehittää mahdollisuuksia kansalaisvaikuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön. Ministeriön omat sähköiset demokratiapalvelut ovat yksi tapa, jolla voi vaikuttaa.

4. Kriminaalipolitiikka ja rikosoikeus

Oikeusministeriö vastaa kriminaalipolitiikasta eli asioista, jotka vaikuttavat rikollisuuteen. Rikollisuuteen vaikuttaa esimerkiksi, mistä teoista rangaistaan ja miten ankarasti. Kaikkein tärkeintä on ennaltaehkäistä rikollisuutta ja vähentää sen aiheuttamia haittoja.

Ministeriö valmistelee rikoksia koskevia lakeja ja ohjaa rangaistusten toteutusta. Ministeriö myös kehittää rikoksen uhrin asemaa ja johtaa korruption eli lahjonnan vastaista työtä.

5. Yksilön ja yhteisöjen oikeudet

Oikeusministeriö valmistelee lait, jotka koskevat tavallisten ihmisten ja yhteisöjen oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi perheoikeus, perintöoikeus, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, kuluttajansuoja ja yhtiöoikeus.

6. Lainvalmistelun kehittäminen

Oikeusministeriö kehittää koko hallituksen lainvalmistelua. Tämä työ sisältää yhteistyötä, koulutusta ja ohjeistusta. Tavoitteena on hyvä, toimiva ja ymmärrettävä lainsäädäntö.

Oikeusministeriö myös tarkastaa lait.

7. Kansainväliset ja EU-asiat

Oikeusministeriö haluaa edistää oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ministeriö haluaa huolehtia, että Suomen etu ja ministeriön tavoitteet toteutuvat myös EU:ssa.

Ministeriö hoitaa kansainvälistä oikeusapua siviiliasioissa ja rikosasioissa.