Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista nykyiseltä ohjelmakaudelta

Tällä sivulla esitellään muutamia ohjelmakaudella 2021–2027 rahoitusta saaneita hankkeita, joissa on mukana suomalaisia toimijoita. Kaikki hankkeet löytyvät Euroopan komission verkkosivuilta.

#PreventGBV

#PreventGBV-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa nuorten rikoksentekijöiden keskuudessa. Hankkeen erityinen painopiste on verkossa tapahtuvassa väkivallassa koronapandemian vaikutuksena. Hanketta toteutetaan 1.1.2022–31.12.2023 välillä.

Hankkeen koordinaattorina toimii espanjalainen Fundación Diagrama Intervención Psicosocial ja hankekumppaneina Valo-Valmennusyhdistys ry, Barcelonan yliopisto, Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social Portugalista, Romanian Centre for Lifelong Learning ja Don Calabria Institute Italiasta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 722 084 euroa ja hanke on saanut CERV-ohjelmasta tukea 649 876 euroa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat nuoret rikoksentekijät sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset. Hankkeen tarkoituksena on järjestää em. kohdennettu sarja sukupuolittuneeseen verkkoväkivaltaan liittyviä työpajoja, joiden aiheita ovat sukupuolten epätasa-arvoon liittyvät kysymykset, verkossa tapahtuva seksuaaliväkivalta, naisiin kohdistuva vihapuhe, verkossa tapahtuva häirintä, vaino ja verkkoetiketti sekä intersektionaalisuus ja uhrien verkkoväkivallan vaikutukset uhreihin. Työpajojen tuotokset esitellään hankkeen loppuseminaarissa Brysselissä.

Lue lisää #PreventGBV-hankkeesta hankkeen verkkosivuilla.

ART4RIGHTS – Kun tilasta tulee paikka

Verkosto kansalaisten osallistumiseksi EU:n perusoikeuksien säilyttämiseen ja arvostukseen osallistuvan julkisen taiteen avulla (ART4RIGHTS) -hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten omistajuuden tunnetta ja keskinäistä ymmärrystä eurooppalaisista oikeuksista aktiivisella osallistumisella ja kaupunkien symbolien elvyttämisellä. Hanketta toteutetaan 1.5.2022–30.4.2024.

Hankekoordinaattorina toimii Imolan kunta Italiassa ja hankekumppaneina Daugavpils Latviassa, Amadora Portugalissa, Buzet Kroatiassa, Kasselin lääni Saksassa, Ekokumppanit Oy, SERN Italiassa, Linköping Ruotsissa ja The Rural Hub Irlannissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 171 210 euroa ja Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle rahoituksen CERV-ohjelmasta.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kansalaisten omistajuutta EU:ta ja sen arvoja kohtaan, kansalaisten kiinnostusta omaa kaupunkiaan tai asuinseutuaan ja sen historiaa kohtaan, kehittää EU:n oikeuksiin perustuvaa keskinäistä ymmärrystä soveltamalla EU:n peruskirjaa paikallisella tasolla, pohtia covid-19-pandemian vaikutuksia paikallisyhteisöihin ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Hankkeessa käytetään osallistavan julkisen taiteen menetelmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää ART4RIGHTS-hankkeesta hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa

Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa – GDPR4CHLDRN -hankkeen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa, ja harrastustoimintaa tarjoavien organisaatioiden tietoisuutta, ymmärrystä sekä osaamista tietosuojalainsäädännöstä ja henkilötietojen käsittelystä. Hanketta toteutetaan 15.8.2022–14.8.2024 välillä.

Hankekoordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Keskeisinä sidosryhminä hankkeessa ovat mukana Suomen Palloliitto, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Partiolaiset. Hankkeen kokonaisbudjetti on 330 309 euroa ja Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle rahoitusta CERV-ohjelmasta 297 278 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on laatia yhteiskehittämismenetelmin sähköinen tietosuojan työkalupakki, joka tulee sisältämään esimerkiksi käytännönläheisiä ohjeita, tarkistuslistoja, kyselyitä sekä tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventäviä kuvakkeita. Työkalupakin avulla harrastustoimintaa tarjoavat yhdistykset sekä seurat kykenevät itsenäisemmin ratkomaan tietosuojalainsäädännön noudattamiseen ja soveltamiseen liittyviä asioita omassa toiminnassaan.

Materiaalit tarjoavat tukea myös lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen tietosuojaan liittyviin asioihin perehtymisessä. Lisäksi hankkeen tapahtumissa lisätään kohderyhmien tietoisuutta ja osaamista tietosuojasta.

Lue lisää GDPR4CHDLRN-hankkeesta hankkeen verkkosivuilta.

CISDO – Poliisien välinen ja sosiaalinen yhteistyö viharikosten torjumiseksi

Poliisien välinen ja sosiaalinen yhteistyö viharikosten torjumiseksi – CISDO -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Espanjan poliisin kykyä tunnistaa ja ehkäistä viharikoksia sekä vastata viharikoksiin yhdessä kansalaisjärjestöjen ja erityisen haavoittuvien ryhmien kanssa. Hanketta toteutetaan 1.1.2023–31.12.2024 välillä.

Hankekoordinaattorina toimii Ministerio De Inclusión, Seguridad Social Y Migraciones Espanjasta ja hankekumppaneina Ministerio Del Interior, Salamancan yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Ayuntamiento De Palencia, Ayuntamiento De Mostoles ja Cidalia Consultoria Tecnica En Diversidad SLL. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 310 000 euroa ja Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle rahoitusta CERV-ohjelmasta noin 280 000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa poliisiviranomaisia kansallisella ja paikallisella tasolla viharikosten ja rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvien välikohtausten torjumiseksi. Toimintaan osallistuu poliisien lisäksi myös uhreja ja haavoittuvia yhteisöjä. Hanke pohjautuu Espanjan hallituksen viharikosten toimintasuunnitelmaan ja EU:n rasismin vastaiseen toimintasuunnitelmaan (2020-2025).

Lue lisää CISDO-hankkeesta hankkeen verkkosivuilta.

Hyvin suunniteltu

Hyvin suunniteltu -hankkeen tavoitteina on lisätä ymmärrystä yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksesta, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta yhdenvertaisuuden edistämisen ja syrjinnän torjunnan välineenä, tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisille toimijoille sekä vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja syrjinnälle alttiiden ryhmien osuutta paikallisessa suunnittelussa. Hanketta toteutetaan 1.1.2023–31.12.2024.

Hankkeen koordinaattorina toimii oikeusministeriö ja sen hankekumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen Kuntaliitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 370 000 euroa ja Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle rahoitusta CERV-ohjelmasta noin 332 000 euroa.

Hankkeen aikana koulutetaan yhdenvertaisuussuunnittelusta eri sektoreilla, edistetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön ammattilaisten verkostoitumista sekä kehitetään järjestöjen ja viranomaisten välisiä käytäntöjä yhdenvertaisuusyhteistyössä.

Lue lisää Hyvin suunniteltu –hankkeesta Hankeikkunasta.

Vertaisina vihaa vastaan

Vertaisina vihaa vastaan –hankkeen tavoitteena on tehostaa puuttumista rasismiin, syrjintään ja viharikoksiin vertaisoppimisen keinoin niin viranomaisten kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tuella. Hanketta toteutetaan 1.1.2023–31.12.2024 välillä.

Hankkeen koordinaattorina toimii oikeusministeriö ja sen hankekumppaneita ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Seta ry, Centre for Peace Studies Kroatiasta ja Irlannin rasismin vastainen verkosto (INAR). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 470 000 euroa ja Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle rahoitusta CERV-ohjelmasta noin 423 000 euroa.

Hanke vahvistaa viranomaisten valmiuksia puuttua vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin järjestelmällisesti, vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia ja valmiuksia vihatekoihin puuttumisessa, lisää tietoa tukimekanismeista ja raportointikanavista, vahvistaa ammattilaisten valmiuksia puuttua vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin ja tunnistaa viharikosten uhrien tarpeet sekä jakaa kokemuksia vaikuttavista viestintäkeinoista sekä parantaa vertaisoppimista ja –tukea.

Lue lisää Vertaisina vihaa vastaan –hankkeesta Hankeikkunasta.

EASY – “It is never easy to talk about this”

EASY-hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on edistää pakkoavioliiton uhrien tuen saantia ja vahvistaa pakkoavioliittoja ennaltaehkäiseviä toimia Suomessa, Espanjassa, Saksassa ja Irlannissa. Hankkeessa lisätään tietoisuutta pakkoavioliitoista ja edistetään ilmiöstä käytävää keskustelua. Hanke on sitoutunut edistämään uhrilähtöisyyttä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hanketta toteutetaan 1.3.2023–28.2.2025 välillä.

Hankkeen koordinaattorina toimii Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) toimii ja sen hankekumppaneita ovat Lleidan yliopisto ja Associació Valentes I Acompanyades Espanjasta, Solwodi Saksasta ja Immigrant Council of Ireland Irlannista. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 450 000 euroa ja hanke sai tukea CERV-ohjelmasta noin 400 000 euroa.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on naiset ja yli 14-vuotiaat työt, jotka ovat joutuneet tai vaarassa joutua pakkoavioliiton uhreiksi neljässä osallistujamaassa. Toisena kohderyhmänä ovat viranomaiset. Hankkeen tarkoituksena on koota hyviä käytäntöjä pakkoavioliiton uhrien tunnistamiseksi ja tehdä oikeudellinen katsaus pakkoavioliittojen sääntelyyn Euroopassa. Näiden pohjalta laaditaan työkaluja ammattilaisten työn tueksi. Lisäksi edistetään keskustelua ja tietoisuutta ilmiöstä.

Lue lisää EASY-hankkeesta hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista edelliseltä ohjelmakaudelta

CERV-ohjelmassa yhdistyvät EU:n kaksi aiemmin toiminutta rahoitusohjelmaa: Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus (REC) ja Kansalaisten Eurooppa.

Edellisellä ohjelmakaudella 2014−2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman yhteyspisteenä Suomessa toimi Opetushallitus. Opetushallituksen julkaisu, ”Kansalaisten Eurooppa – ohjelma meille kaikille!”, esittelee Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeita, joissa oli joko suomalainen koordinoiva taho tai kumppani, vuosilta 2014−2020.