Suomen ja ruotsin kieli

Suomen viralliset kielet, eli kansalliskielet, ovat suomi ja ruotsi. Suomen kieli on maan eniten käytetty kieli. Ruotsia puhuvat suomalaiset asuvat pääasiassa rannikkoseudulla, mutta ruotsinkielisiä vähemmistöjä on myös sisämaan suurissa kaupungeissa. Suomessa on kuntia, joissa suomenkieliset ovat vähemmistössä ja kuntia, joissa ruotsinkieliset ovat vähemmistössä.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Tämä ei tarkoita vain muodollista, vaan tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Kielellisiä oikeuksia koskevaa perusoikeussäännöstä täydentävät monet muut perustuslain säännökset. Kielellisten oikeuksien toteutuminen on usein edellytys muiden perusoikeuksien toteutumiselle, esimerkkinä voidaan mainita oikeussuojan, sivistyksellisten oikeuksien, osallistumisoikeuksien sekä sosiaalisten oikeuksien toteutuminen.

Kielilaki ja virkamiesten kielitaitolaki

Kielilaissa säädetään tarkemmin perustuslaissa säädetyistä kielellisistä oikeuksista. Laki koskee suomen- ja ruotsinkieltä. Tavoitteena on, että yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota. Suomessa viranomaiset ovat joko yksikielisiä tai kaksikielisiä. Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. Vastaavasti kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi sekä tiedottaa molemmilla kielellä.

Kielilaki ei koske Ahvenanmaata, vaan sitä koskevat kielisäännökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Ahvenanmaan itsehallintolaissa on säännökset maakunnan ruotsinkielisestä asemasta sekä yksilön oikeudesta käyttää suomea maakunnassa toimivassa tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa. Lisäksi itsehallintolaki sisältää säännöksiä muun muassa valtion ja maakunnan viranomaisten välisestä kirjeenvaihtokielestä.

Kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seurantaa sekä kielellisten olojen kehityksen seurantaa varten oikeusministeriön yhteydessä toimii kieliasiain neuvottelukunta. Lisätietoa neuvottelukunnasta löytyy täältä: Kieliasiain neuvottelukunta

Tutustu lisää kieliasioihin esitteessä kiellisistä oikeuksista

Virkamiesten kielitaidosta säädetään kielitaitolaissa. Henkilöstön rekrytoinnissa on kiinnitettävä huomiota tehtävän edellyttämään tosiasialliseen kielitaitoon. Valtion virkamiehille voidaan asettaa kielitaitovaatimuksia vain lailla tai asetuksella. Kunnat ja kuntayhtymät päättävät itse henkilöstönsä kielitaitovaatimuksista. Opetushallitus vastaa kielitutkinnoista.

Valitusten ja kanteluiden vastaanottajat

Jokainen viranomainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että kielilakia noudatetaan. Virheellisestä toiminnasta kannattaa ensin olla yhteydessä kyseiseen viranomaiseen.

Ylimmät lainvalvojat ovat eduskunnan oikeusasiamies sekä valtioneuvoston oikeuskansleri. Jos on kokenut tai havainnut syrjintää kieleen liittyvän syyn perusteella, voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Kielellisen palvelun puutteista voi asiasta riippuen olla yhteydessä myös

  • kunnalliseen sosiaaliasiamieheen
  • terveydenhuoltoyksikön potilasasiamieheen
  • kaksikielisten sairaanhoitopiirien vähemmistökieliseen lautakuntaan
  • aluehallintovirastoihin, jotka ohjaavat ja valvovat mm. kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja ja sivistystointa
  • ylempään viranomaiseen, esimerkiksi asianomaiseen ministeriöön

Oikeusministeriö ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin.

Kansalliskieliverkosto

Kansalliskieliverkosto edistää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä sekä saattaa loppuun kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteet. Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt sekä asiantuntijat Finlands Svenska Folktingistä, Opetushallituksesta, Suomen Kuntaliitosta sekä Suomalaisuuden Liitosta. Kansalliskieliverkoston puheenjohtajana toimii johtaja Johanna Suurpää ja sihteerinä erityisasiantuntija Vava Lunabba oikeusministeriöstä.

Yhteystiedot

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  0295150181  


Vava Lunabba, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  valtionavustukset  0295150136  


Maija Iles, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  saamelaisasiat  0295150038