Asiointi oikeusministeriössä

Asiakirjojen toimittaminen oikeusministeriöön

Saadaksesi asian vireille oikeusministeriössä, lähetä asiakirja ministeriön kirjaamoon postitse, sähköpostitse tai faksilla. Sähköpostitse saa vireille asian, joka ei edellytä virallista allekirjoitusta. Asiakirjoja voi myös toimittaa henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä valtioneuvoston jakelukeskukseen (Ritarikatu 2 B, Helsinki), jossa niistä annetaan virallinen vastaanottokuittaus. Jakelukeskus on avoinna mape klo 8.0016.15. Kirjaamossa ja arkistossa asiointia varten on sovittava etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa.

Kun asiakirja on vastaanotettu ministeriössä, asia on samalla saatettu vireille. Kirjaamossa asiakirja rekisteröidään diaariin ja siirretään valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle.
Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle/hakijalle toimitetaan toimituskirja (kirje, päätös tms.).

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan kaikilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Lisäksi jokaisella on oikeus julkisuuslain ja tietosuoja-asetuksen nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista sekä tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Sähköinen asiointi

Esimerkiksi lausunnot tai tietopyynnöt voidaan lähettää myös sähköpostilla. Asian käsittelyä helpottaa, jos viestistä ilmenee selkeästi, mihin asiaan tai ehdotukseen palaute liittyy. Viestiin on hyvä liittää myös lähettäjän yhteystiedot.

Ministeriön virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo.om(at)gov.fi (korvaa osoitteesta (at)-merkintä @-merkillä)

Ministeriön sähköpostijärjestelmä lähettää automaattisen kuittauksen, kun viesti on vastaanotettu. Määräajat koskevat myös sähköpostin kautta lähetettyjä asiakirjoja. Jos ministeriön sähköpostijärjestelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä, asiakirjan katsotaan saapuneen ministeriöön sinä ajankohtana, jona se on lähetetty. Tällöin lähettämisajankohdasta tulee voida esittää luotettava selvitys. Sähköisessä asioinnissa noudatetaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa.

Oikeusministeriölle osoitetut virkahakemukset tulee ensisijaisesti tehdä Valtiokonttorin hallinnoiman Valtiolle.fi-työnhakupalvelun kautta.

Valtiolle.fi-työnhakupalveluun 

Ennalta sovittu vierailu

Kun tapaaminen on sovittu ennalta, toimitamme aulapalveluyritykselle kiinteistöjen asiointijärjestelmä Senaattilan kautta tiedon saapuvan henkilön nimestä, organisaatiosta ja yhteystiedoista. Aulapalvelu ohjaa vieraan eteenpäin tapaamiselle varattuun tilaan. Aulapalvelu ei tallenna tietoja muihin järjestelmiin. Käsittelemme henkilötietoja, jotta voisimme varmistaa toimitilaturvallisuuden sekä siihen liittyvien ohjeiden noudattamisen. Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja oikeusministeriölle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Aulapalvelumme toteuttaa valtioneuvoston kanslia.

Sähköpostiosoitteet

Oikeusministeriön henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].
Joidenkin henkilöiden sähköpostiosoitteissa käytetään etunimen ja sukunimen välissä toisen nimen ensimmäistä kirjainta: [email protected]. Käyttö on merkitty erikseen yhteystietoihin.

Jos saat virheilmoituksen oikeusministeriöön lähettämästäsi sähköpostista, voit tiedustella oikeaa osoitetta viestintäyksiköstä: viestinta.om(at)gov.fi

Kysymykset ja palaute: viestinta.om(at)gov.fi (korvaa osoitteesta (at)-merkintä @-merkillä)