Oikeudenkäynti ja oikeuslaitos

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäyntiä koskeva lainsäädäntö sisältää säännökset niistä menettelyistä, joita noudatetaan asioiden käsittelyssä käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa on yleensä kysymys siitä, että osapuolilla on eri näkemykset siitä, miten asia tulisi ratkaista. Tästä syystä tarvitaan säännökset, miten osapuolet voivat toimia, jotta asia tulee tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti käsitellyksi. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on jokaisen perusoikeus, ja se sisältyy myös kansainvälisiin ihmisoikeuksiin.

Tärkeimmät oikeudenkäyntiä käsittelevät lait ovat oikeudenkäymiskaari ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.

Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa: katso hallintomenettely ja hallintolainkäyttö.

Oikeuslaitos

Tuomioistuinlaitos voidaan jakaa yleisiin tuomioistuimiin, hallintotuomioistuimiin ja erityistuomioistuimiin. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjäoikeudet, valitusasteena toimivat hovioikeudet ja ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus. Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet. Muita hallintotuomioistuimia ovat markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. Ylin hallintotuomioistuin on korkein hallinto-oikeus. Lisäksi erityistuomioistuimena toimii työtuomioistuin, jonka päätöksistä ei voi valittaa.

Henkilö voi saada oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapua tarjoavat oikeudenkäyntiasioissa julkiset oikeusavustajat, asianajajat ja muut lakimiehet ja muissa asioissa julkiset oikeusavustajat.