Syrjinnän seuranta

Valtioneuvoston syrjinnän seurantajärjestelmän toimeenpanon ja kehittämisen koordinointi käynnistyi sisäasiainministeriössä vuonna 2008 ja siirtyi oikeusministeriölle vuoden 2015 alusta.

Seurantajärjestelmän tehtävänä on: 1) tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista, objektiivista ja täydentävää tietoa syrjinnän esiintymisestä ja sen eri muodoista, syistä ja seurauksista suomalaisessa yhteiskunnassa, 2) koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa, 3) edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä ja 4) tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö sekä tutkimustoimintaan liittyvät eettiset kysymykset.

Seurantajärjestelmä tuottaa vuosittain syrjintää koskevan laadullisen selvityksen, joka julkistetaan seurantajärjestelmän järjestämässä vuosittaisessa asiantuntijafoorumissa. Seurantajärjestelmän kehittämisestä vastaa syrjinnän seurantaryhmä, jonka työtä ohjaa työjaosto. Vuoden 2017 alusta alkaen seurantaryhmä toimii verkostomaisesti, ja kokoontuu kerran vuodessa. Työjaosto vastaa tiiviimmästä työn kehittämisestä. Lisäksi muiden tuottamaa syrjintään liittyvää tutkimus-,  tilasto- ja valvontatietoa kootaan kerran neljässä vuodessa toteutettavaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin.

Syrjinnän seurannan verkkosivu ja syrjintätiedon julkaiseminen

Syrjinnän seurantaryhmän hankkimat syrjintäselvitykset ja Syrjintä Suomessa -raportit sekä muuta syrjinnän seurantaan ja syrjintäkokemuksiin liittyvää tutkimusta julkaistaan syrjinnän seurannan verkkosivuilla yhdenvertaisuusportaaliassa yhdenvertaisuus.fi. Verkkosivulle www.syrjintatieto.fi kootaan myös muuta ajantasaista syrjintätietoa kuten raportteja, tilastoja, barometreja ja valvontaviranomaisten toimintakertomuksia.

Yhteystiedot

Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus EU:n oikeusalan rahoitusohjelmat  yhdenvertaisuus  0295150275