Yhteistyöverkostot siviilioikeuden alalla

EU:n puitteissa toimii oikeudellisia verkostoja, joilla tuetaan jäsenvaltioiden viranomaisten välistä oikeudellista yhteistyötä ja tiedonkulkua. Siviilioikeuden alalla keskeinen toimija on siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (European Judicial Network in civil and commercial matters, EJN). Suomessa Euroopan oikeudellisen verkoston työtä tukee Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN)

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (European Judicial Network in civil and commercial matters EJN) on perustettu tukemaan ja helpottamaan jäsenvaltioiden välistä käytännön yhteistyötä siviilioikeuden alalla. EU:n jäsenvaltioiden verkosto on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Euroopan oikeudellisen verkoston toiminta perustuu neuvoston päätökseen (2001/470/EY). Verkoston toimintaa koordinoi Euroopan komissio.

Euroopan oikeudellisen verkoston tavoitteena on edistää oikeudenkäyntien sujumista rajat ylittävissä tapauksissa ja helpottaa jäsenvaltioiden välisten oikeudellisten pyyntöjen käsittelemistä. Verkoston tavoitteena on myös edistää yhteisön säädösten tuntemusta ja tehokasta soveltamista. 
Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu jäsenvaltioiden nimeämistä yhteysviranomaisista. Suomessa yhteysviranomaistehtäviä hoidetaan oikeusministeriöstä. Verkostoon kuuluu myös muita viranomaisia, kuten eri EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten keskusviranomaiset. Verkoston jäseninä on myös eri ammattialajärjestöjä, kuten asianajajien ja notaarien järjestöjä eri jäsenvaltioista. Suomen Asianajajaliitto on verkoston jäsen.

Myös Suomen oikeusviranomaiset saavat tarvittaessa Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä apua esimerkiksi tiedoksiantoa tai todistelua koskevan oikeusapupyynnön käsittelyyn liittyviin ongelmiin tai toisen EU:n jäsenvaltion lainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. Yhteydenottopyyntö toiseen jäsenvaltioon tehdään oman valtion yhteysviranomaisen kautta. Suomen yhteysviranomaiset tavoitat sähköpostitse osoitteesta: ejn.siviili.om(a)gov.fi.

Lisätietoa Euroopan oikeudellisesta verkostosta löytyy Euroopan oikeusportaalista. Euroopan oikeusportaalista löydät myös Euroopan oikeudellisen verkoston kokoamaa tietoa jäsenvaltioiden siviilioikeudellisesta lainsäädännöstä ja -menettelyistä. 

Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Suomen kansallinen verkosto rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa on perustettu vuonna 2016 tukemaan Euroopan oikeudellisen verkoston tehtäviä ja tavoitteita Suomessa. Suomen kansallisen verkoston tehtävänä on tiedon jakaminen EU:n siviili- ja kauppaoikeudesta, tiedon kokoaminen ja kokemusten jakaminen verkostotyön kautta oikeusalan toimijoiden kesken.

Kansallinen verkosto koostuu käräjäoikeuksien (yksi varsinainen ja yksi varajäsen per hovioikeuspiiri), hovioikeuksien, korkeimman oikeuden, Tuomioistuinviraston ja Ulosottolaitoksen, oikeusaputoimistojen, Suomen Asianajajaliiton ja oikeusministeriön nimeämistä jäsenistä. Oikeusministeriö koordinoi kansallisen verkoston toimintaa. Verkoston toiminnasta vastaavat oikeusministeriön virkamiehet ovat myös Euroopan oikeudellisen verkoston Suomen yhteysviranomaisia.

Jäsenten tehtävänä on muun muassa tehdä Euroopan oikeudellista verkostoa tunnetuksi Suomessa sekä välittää tietoa EU:n siviilioikeudellisesta lainsäädännöstä, sen muutoksista ja soveltamisen tueksi laadituista työkaluista. Jäsenet myös avustavat ja neuvovat kollegoitaan rajat ylittävissä siviilioikeudellisissa asioissa eri tavoin. 

Lisätietoja

[email protected]

Yhteystiedot

Maija Leppä, hallitusneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Kansainvälinen oikeusapu Puhelin:0295150301   Sähköpostiosoite:

Tanja Niemi, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Kansainvälinen oikeusapu EU:n siviilioikeudellinen verkosto  kansainväliset elatusapuasiat  Puhelin:0295150464   Sähköpostiosoite: