Hallintomenettely ja hallintolainkäyttö

Hallintoasiassa noudatettavalla menettelyllä tarkoitetaan ensisijaisesti hallintopäätöksenä konkretisoituvaa viranomaisen ratkaisutoimintaa ja siihen välittömästi liittyviä toimia. Muodollisen päätöksenteon ohella hallintoasiassa noudatettavaan menettelyyn kuuluvat asiakirjojen lähettämiseen ja tiedoksiantoon liittyvät toimenpiteet.

Hallintolainkäytössä on puolestaan kyse muutoksenhausta hallintopäätökseen ja muusta sellaisesta oikeusturvakeinosta, jossa hallintoasiaa koskeva erimielisyys ratkaistaan hallintotuomioistuimissa.