Tapaamisoikeuden järjestäminen ja turvaaminen Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaan

Lapsella on oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka kanssa hän ei asu myös tämän vanhemman asuessa ulkomailla. Jos yhteydenpidon ja tapaamisoikeuden toteutumisessa on ongelmia, vanhempi voi pyytää tapaamisasiassa keskusviranomaisen apua. Yleisesti lapsen asuinpaikkavaltion tuomioistuin päättää tapaamisoikeudesta.

Keskusviranomainen

Miten keskusviranomainen voi auttaa?

Tapaamisoikeusasia ulkomailla

Kun lapsi asuu ulkomailla, voit tehdä tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen Suomen keskusviranomaiselle. Keskusviranomainen välittää hakemuksen toisen sopimusvaltion keskusviranomaiselle. Hakemuksen vastaanottava keskusviranomainen pyrkii joko itse tai muun toimivaltaisen tahon avulla löytämään sovintoratkaisun vanhempien välillä. Mikäli sovintoon ei päästä, vanhempi voi viedä asian lapsen asuinpaikkavaltion tuomioistuimeen ratkaistavaksi. Toisen sopimusvaltion keskusviranomainen ei yleensä vie asiaa tuomioistuimeen. Keskusviranomainen voi välittää hakijalle paikallisten asianajajien yhteystietoja, mutta hakijan on itse vastattava asianajokuluista. Joissakin valtioissa voi olla mahdollisuus saada oikeusapua.

Tapaamisoikeusasia Suomessa

Vastaanotettuaan tapaamisoikeutta koskevan pyynnön ulkomailta keskusviranomainen pyytää yleensä virka-apua kunnan sosiaalitoimelta, joka on yhteydessä Suomessa asuvaan vanhempaan. Sosiaaliviranomainen selvittää, onko tapaamisasiassa mahdollista löytää sovintoratkaisu vanhempien välillä. Mikäli sovinto ei ole mahdollinen, ulkomailla asuvalle vanhemmalle välitetään oikeusaputoimistojen sekä asianajajaliiton yhteystietoja, jotta vanhempi voi halutessaan saattaa tapaamisoikeusasian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Keskusviranomainen ei vie asiaa tuomioistuimeen. Keskusviranomainen voi antaa tietoja myös oikeusavun hakemisesta Suomessa. Sosiaaliviranomaisen palvelut ovat maksuttomia.

Sovellettava lainsäädäntö ja Suomea sitovat sopimukset

Suomi on liittynyt Haagin lapsikaappaussopimukseen (yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta, SopS 57/1994).

Aihepiiriä koskevia kansallisia lakeja

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)

Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996)

Kansalliset lait ja valtiosopimukset löytyvät Finlex-tietopankista

Lisätietoja

Sanja Raunio, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Kansainvälinen oikeusapu kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissa  lapsikaappaukset  Puhelin:0295150131   Sähköpostiosoite: