Seuraamusjärjestelmä

Seuraamusjärjestelmää koskevalla lainsäädännöllä säännellään rikoksesta tuomitulle määrättävistä rangaistuksista ja muista mahdollisista seuraamuksista. Myös säännökset, jotka koskevat vankilaan tuomitun olosuhteita, vangille järjestettyä toimintaa rangaistuslaitoksessa ja vapautumista rangaistuslaitoksesta ovat osa seuraamusjärjestelmää.

Syyttäjä on valtion viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla.

Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen (rajavartiolaitos, tulli) on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut. Esitutkinnan valmistuttua siinä kertynyt aineisto toimitetaan syyttäjälle, joka päättää syyteharkinnassa nostetaanko asiassa syyte vai tehdäänkö syyttämättäjättämispäätös.