Tavoitteena avoin ja aktiivinen yhteiskunta

Oikeusministeriön strategia: Suomi on avoin ja aktiivinen yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriön toimintaympäristön muutostrendeihin kuuluvat kansainvälistyminen, väestörakenne ja muuttoliikkeet, teknologian murros ja digitalisaatio sekä demokratia ja osallistumisen tapojen muutos.

Oikeusministeriön perustehtävä on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta. Oikeusministeriö edistää demokratian ja perusoikeuksien sekä oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumista, turvaa hallinnonalansa toimintaedellytykset, valmistelee toimialansa lainsäädäntöä ja kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua. Oikeusministeriö toimii yhtenäisen valtioneuvoston osana ja noudattaa valtioneuvoston yhteisiä arvoja: avoimuus, tasa-arvo, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, toiminnan tuloksellisuus, laatu ja vahva asiaintuntemus sekä vastuullisuus.Oikeusministeriön strategiatavoitteet jaoteltuina yhteiskunnallisiin, toiminnallisiin, henkilöstö- ja taloutta koskeviin tavoitteisiin.

Tulossopimus vie strategian käytäntöön

Oikeusministeriön strategia kertoo ministeriön vision, perustehtävän sekä laaja-alaiset tavoitteet.

Strategian vie käytäntöön tulossopimus, joka kattaa neljä vuotta. Se sisältää käytännön toimenpiteet ja voimavarat ottaen huomioon hallituksen linjaukset ja muutokset toimintaympäristössä. Oikeusministeriön tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain kansliapäällikön, osastojen ja kansliapäällikön esikunnan välisissä neuvotteluissa.

Tavoitteisiin pääsyä arvioidaan vuosittain toimintakertomuksessa, joka sisältyy ministeriön tilinpäätökseen. Välietappi on elokuussa tehtävä puolivuosikatsaus, jossa on alustava arvio näköpiirissä olevista riskeistä, toimintaympäristön muutoksista ja keinoista hallita niitä.

Ministeriön hallinnonalan tulostavoitteista sovitaan ministeriön ja virastojen välisissä tulosneuvotteluissa. Hallinnonalan tulostavoitteet perustuvat talousarviovalmistelussa ministerin jo hyväksymiin linjauksiin, ja ne vahvistaa kansliapäällikkö hallinto- ja ohjausosaston päällikön esittelystä.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat