Teemme työtä vahvan oikeusvaltion eteen

Oikeusministeriön päivitetty strategia vahvistaa oikeusministeriön roolia oikeusvaltion ja demokratian ministeriönä.

Strategian kuusi vaikuttavuustavoitetta muodostavat ministeriön toiminnan peruspilarit. Strategiassa näkyy myös roolimme kansainvälisessä yhteistyössä ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttajana. Tiedolla johtaminen ja digitalisaation laajempi hyödyntäminen ovat muita läpileikkaavia teemoja.

Oikeusministeriön visiona on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Oikeusvaltion ja demokratian ministeriö. Oikeusministeriön strategian kuusi vaikuttavuustavoitetta.

Arvostamme toisiamme

Valtionhallinnon yhteiset arvot ja toimintatavat näkyvät työssämme. Oikeusministeriön henkilöstö osaltaan mahdollistaa strategian toteutumisen.

 • Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Teemme työtä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen.
 • Toimintamme perustuu luottamukseen ja vahvaan asiantuntemukseen.
 • Puolueettomuus ja riippumattomuus varmistavat toimintamme laadun ja vaikuttavuuden.

Toimintaympäristön muutostekijät

Keskeiset oikeusministeriön toimintaan vaikuttavat muutostekijät ovat

 • kansainvälinen oikeusvaltiokehitys ja autoritarismin nousu
 • demokratian ja vaikuttamistapojen muutos
 • eriarvoistumisen ja yhdenvertaisuuden ristiriitainen kehitys
 • informaatioympäristön murros
 • turvallisuus sirpaloituu ja yhteen kietoutuu.

Strategian vaikuttavuustavoitteet

1. Jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

 • Pidämme yllä luottamusta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja viranomaisten toimintaan.
 • Huolehdimme demokratian kehittämisestä ja turvaamme vaalijärjestelmän toimivuuden.
 • Tuemme avoimia ja monipuolisia osallistumismahdollisuuksia, hyviä väestösuhteita ja kansalaisyhteiskuntaa.
 • Turvaamme yhdenvertaisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien, kielellisten oikeuksien sekä vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen.
 • Toimimme avoimesti ja torjumme korruptiota.
 • Tuemme oikeusvaltion kehittämistä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia myös EU:ssa ja kansainvälisesti.
 • Kehitämme digitaalisten palvelujen saatavuutta huolehtien tietoturvasta ja tietosuojasta.

2. Oikeusjärjestys turvaa toimintamahdollisuudet ja edistää vakautta

 • Vahvistamme ennakoivalla ja ajantasaisella sääntelyllä luottamusta ihmisten, yritysten ja yhteisöjen välillä.
 • Tunnistamme lainsäädännön lisäksi muiden ohjauskeinojen mahdollisuudet.
 • Etsimme uusia ratkaisuja, joilla voi parantaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia toimia.
 • Varmistamme oikeusvaltion toimivuuden.
 • Vaikutamme siihen, että myös EU-oikeus ja kansainväliset normit vahvistavat ennakoitavaa ja oikeusvarmaa toimintaympäristöä.

3. Laadukas lainvalmistelu on edellytys toimivalle yhteiskunnalle

 • Kehitämme avoimuutta ja selkeää viestintää lainvalmistelussa.
 • Osallistumme lainvalmistelukoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen valtioneuvostossa.
 • Vahvistamme tietoperustaisuutta ja vaikutustenarviointia.
 • Hyödynnämme teknologiaa ja vahvistamme ennakointiosaamista.  
 • Tuemme valtioneuvostoa erityisosaamisellamme julkisoikeudessa, EU-oikeudessa ja tietosuojalainsäädännössä.

4. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla

 • Tuemme oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon edellytyksiä.
 • Kehitämme asiakasprosessien sujuvuutta ja asiointipalveluiden käytettävyyttä.
 • Tehostamme viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.
 • Edistämme oikeusturvan saatavuutta digitalisaation avulla.
 • Kehitämme vaihtoehtoisia keinoja ratkaista riita- ja rikosasioita.
 • Vaikutamme oikeusturvan toteutumiseen myös rajat ylittävissä asioissa.

5. Rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät

 • Vahvistamme rikollisuuden ehkäisyä yhteistyötahojen kanssa.
 • Edistämme rikosvastuun oikeudenmukaista ja ennustettavaa toteutumista.
 • Vahvistamme rikosasioiden käsittelyketjun toimivuutta.
 • Ehkäisemme yhteiskunnan polarisoitumista ja edistämme hyviä väestösuhteita.
 • Teemme kansainvälistä yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi.
 • Selkeytämme seuraamusjärjestelmää sekä kehitämme seuraamusten sisältöä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi ja yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi.

6. Suunnitelmallinen uudistuminen pohjaa ennakointiin

 • Teemme työtä hyvinvoivan ja ammattitaitoisen työyhteisön eteen.
 • Mahdollistamme laadukkaan ja tehokkaan toiminnan valmentavalla johtamisella, toimivalla organisaatiorakenteella ja kehittämällä toimitilaverkostoa.
 • Parannamme palveluja ja tuottavuutta hyödyntämällä digitalisaatiota.
 • Turvaamme taloudellisen liikkumavaran sekä huolehdimme hallinnonalan toimintaedellytyksistä ja resurssien oikeasuhtaisuudesta.
 • Valmistelumme ja päätöksentekomme lähtökohtana on tietoperustaisuus.
 • Vahvistamme ennakointiosaamista.
 • Tunnistamme ja edistämme työssämme kestävää kehitystä.

Oikeusministeriön rooli kestävä kehityksen tavoitteiden edistäjänä ja toteuttajana on myös tunnistettu osana vaikuttavuustavoitteiden toimeenpanoa.
Lue lisää kestävyys- ja vastuullisuustyöstä oikeusministeriössä

Oikeusministeriön strategiaa tarkastellaan kerran vaalikaudessa. 

Tulossopimus vie strategian käytäntöön

Strategian vie käytäntöön tulossopimus, joka kattaa neljä vuotta. Se sisältää käytännön toimenpiteet ja voimavarat ottaen huomioon hallituksen linjaukset ja muutokset toimintaympäristössä. Oikeusministeriön tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain kansliapäällikön, osastojen ja kansliapäällikön esikunnan välisissä neuvotteluissa.

Tavoitteisiin pääsyä arvioidaan vuosittain toimintakertomuksessa, joka sisältyy ministeriön tilinpäätökseen. Välietappi on elokuussa tehtävä puolivuosikatsaus, jossa on alustava arvio näköpiirissä olevista riskeistä, toimintaympäristön muutoksista ja keinoista hallita niitä.

Ministeriön hallinnonalan tulostavoitteista sovitaan ministeriön ja virastojen välisissä tulosneuvotteluissa. Hallinnonalan tulostavoitteet perustuvat talousarviovalmistelussa ministerin jo hyväksymiin linjauksiin, ja ne vahvistaa kansliapäällikkö hallinto- ja ohjausosaston päällikön esittelystä.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat