Tavoitteena avoin ja aktiivinen yhteiskunta

Oikeusministeriön strategia kertoo ministeriön vision, perustehtävän sekä laaja-alaiset tavoitteet. Oikeusministeriön visiona on avoin ja aktiivinen yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Oikeusministeriön strategia: Suomi on avoin ja aktiivinen yhteiskunta, johon jokainen voi tuntea kuuluvansa ja jossa voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriön toimintaympäristön muutostrendeihin kuuluvat kansainvälistyminen, väestörakenne ja muuttoliikkeet, teknologian murros ja digitalisaatio sekä demokratia ja osallistumisen tapojen muutos.

Oikeusministeriön perustehtävä ja arvot

Oikeusministeriön perustehtävä on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta. Oikeusministeriö

 • edistää demokratian ja perusoikeuksien toteutumista
 • edistää oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumista
 • turvaa hallinnonalansa toimintaedellytykset
 • valmistelee toimialansa lainsäädäntöä
 • kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua.

Oikeusministeriö toimii yhtenäisen valtioneuvoston osana. Oikeusministeriö noudattaa valtioneuvoston yhteisiä arvoja, jotka ovat:

 • avoimuus
 • tasa-arvo
 • luottamus
 • palveluperiaate
 • puolueettomuus ja riippumattomuus
 • toiminnan tuloksellisuus
 • laatu ja vahva asiaintuntemus
 • vastuullisuus.

Oikeusministeriön strategian tavoitteet

Oikeusministeriön strategian tavoitteet jakautuvat yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin, toiminnallisiin tuloksellisuustavoitteisiin, henkilöstötavoitteisiin sekä taloutta koskeviin tavoitteisiin.

1. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

 • Osallistumisoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat yhdenvertaisesti
 • Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia
 • Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
 • Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
 • Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti; rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät.

2. Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet

 • Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään vastuullisesti osana monipuolista palveluntarjontaa
 • Lainvalmistelun laatu turvataan osaamista ja toimintatapoja kehittämällä
 • Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto mahdollistavat tehokkaan toiminnan
 • Laaja-alaista verkostoyhteistyötä vahvistetaan valmistelussa ja päätöksenteossa.

3. Henkilöstötavoitteet

 • Osallistava ja innostava johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista
 • Osaamisen kehittäminen on strategista ja tulevaisuuslähtöistä
 • Työyhteisö on oikeudenmukainen ja tukee työhyvinvointia.

4. Taloutta koskevat tavoitteet

 • Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa suunnitelmallisen kehittämisen
 • Tuottavuus paranee toimintaa uudistamalla.

Toimintaympäristön muutostrendit

Oikeusministeriön toimintaympäristön muutostrendeihin kuuluvat

 • kansainvälistyminen
 • väestörakenne ja muuttoliikkeet
 • teknologian murros ja digitalisaatio
 • demokratian ja osallistumisen tapojen muutos.

Tulossopimus vie strategian käytäntöön

Strategian vie käytäntöön tulossopimus, joka kattaa neljä vuotta. Se sisältää käytännön toimenpiteet ja voimavarat ottaen huomioon hallituksen linjaukset ja muutokset toimintaympäristössä. Oikeusministeriön tulostavoitteet tarkistetaan vuosittain kansliapäällikön, osastojen ja kansliapäällikön esikunnan välisissä neuvotteluissa.

Tavoitteisiin pääsyä arvioidaan vuosittain toimintakertomuksessa, joka sisältyy ministeriön tilinpäätökseen. Välietappi on elokuussa tehtävä puolivuosikatsaus, jossa on alustava arvio näköpiirissä olevista riskeistä, toimintaympäristön muutoksista ja keinoista hallita niitä.

Ministeriön hallinnonalan tulostavoitteista sovitaan ministeriön ja virastojen välisissä tulosneuvotteluissa. Hallinnonalan tulostavoitteet perustuvat talousarviovalmistelussa ministerin jo hyväksymiin linjauksiin, ja ne vahvistaa kansliapäällikkö hallinto- ja ohjausosaston päällikön esittelystä.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat