Oikeusturvan toteutuminen

Oikeusministeriö valmistelee säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen. Ministeriö valmistelee myös ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä koskevat lait.

Oikeusturvan toteutumisesta käytännössä vastaavat viime kädessä riippumattomat tuomioistuimet. Muita lainkäyttöviranomaisia ovat syyttäjät ja ulosottoviranomaiset. Myös oikeusavulla on keskeinen merkitys oikeusturvan toteutumisessa.

Oikeusministeriö vastaa omalta osaltaan tuomioistuinten ja muiden oikeusviranomaisten toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Se tukee hallinnonalansa keskusvirastoja niille kuuluvissa tehtävissä. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että tuomioistuimet ja oikeusapu palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan ja käsittelyajoiltaan turvaavat oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen sekä Suomen lainsäädännön että Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Rikoksen uhrin aseman parantamisessa painotuksena on, että uhrin tarpeet otettaisiin aikaisempaa paremmin huomioon käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa.