Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminta

Tietoon perustuvassa päätöksenteossa lähtökohtana on ajantasainen ja kattava tietoperusta, jota hyödynnetään niin seurannassa kuin ennakoivassa valmistelussa kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja toimintaympäristön muutoksessa. Yhdessä tutkimistoiminta ja tiedolla johtaminen luovat oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon kokonaisuuden.

Oikeusministeriössä on otettu käyttöön tietoon perustuvan päätöksenteon linjaukset keväällä 2023. Sen tavoitteena on konkretisoida tiedolla johtamista oikeusministeriön hallinnonalalla ja kehittää ministeriön tutkimustoimintaa. Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminnan hyödyntäminen monipuolisesti tukevat ministeriön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. 

Oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon linjauksissa tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoista johtamis- ja toimintamallia, jossa hallinnonalan tietovarantoja ja muuta olemassa olevaa dataa hyödynnetään ja analysoitua tietoa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Tiedolla johtamisen linjaukset koostuvat tiedolla johtamisen strategisista tavoitteista, data-analytiikan, ennakointitoiminnan sekä tutkimustoiminnan tiekartoista. 

Tiedolla johtamisen linjaukset tukevat ministeriön yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja tulostavoitteiden toteutumista, vahvistavat tietoperustaista päätöksentekoa sekä ennakoinnin kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Oikeusministeriön tulostavoitteiden mukaan systemaattinen ennakointi ja tiedolla johtaminen tukevat toimintaympäristön muutostekijöihin liittyvää riskienhallintaa. Ennakoiva tietojen analysointi ja hyödyntäminen mahdollistavat varautumisen ja tunnistettujen epävarmuuksien hallitsemiseksi.

Tietoon perustuvassa päätöksenteossa lähtökohtana on ajantasainen, laadukas ja kattava tietoperusta, jota hyödynnetään valmistelussa, raportoinnissa sekä päätöksenteossa monimutkaisten ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa ja toimintaympäristön muutoksen ymmärtämisessä. Keskeistä tiedolla johtamisessa on virkamiesten valmiuksien ja osaamisen kasvattaminen siinä, miten dataa, ennakointia ja tutkimustietoa voidaan hyödyntää ja käyttää oikea-aikaisesti valmistelussa ja johtamisessa.

Tiedolla johtamisen linjaukset

Tiedolla johtamisen linjausten strategiset tavoitteet ovat:

 1. tukea ja vahvistaa ministeriön strategista johtamista ja tietoperusteista päätöksentekoa
 2. kehittää tiedolla johtamisen edellytyksiä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti hallinnonalan, valtioneuvoston sekä tiedeyhteisön kanssa
 3. virkamiesten osaaminen tiedonhankintaan, tietolähteiden sekä ennakointitiedon hyödyntämiseen kasvavat

Data-analytiikan tiekartta

Oikeusministeriön data-analytiikkapalveluiden keskeiset tavoitteet ovat:

 • hallinnonalan tietovarantojen raportointia ja käytettävyyttä parannetaan
 • ministeriön ja hallinnonalan keskeiset tunnusluvut ovat saatavilla kootusti
 • oikeusministeriössä on toimiva ja laadukas edistyneen data-analytiikan palvelu
 • tiedolla johtamista kehitetään ennakoivasti koko hallinnonalalla

Ennakoinnin tiekartta

Oikeusministeriön ennakointitoiminnan keskeiset tavoitteet ovat:

 • strateginen ennakointi tukee tiedon ja päätöksenteon kokonaisvaltaista hallintaa
 • ennakointiprosesseja ja käytäntöjä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti
 • toimintaympäristön seuranta ja varautuminen suuntaavat toimintakyvykkyyttä proaktiiviseen suuntaan
 • ennakointi luo edellytykset tulevaisuuden muutoksiin varautuneelle ja valmistautuneelle oikeushallinnolle

Tutkimustoiminnan tiekartta

Oikeusministeriön tutkimustoiminnan keskeiset tavoitteet ovat:

 • tutkimustoiminta tuottaa tietoa valmistelun ja päätöksenteon tueksi
 • tutkitun tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä parannetaan
 • vahvistetaan tutkimushankintaosaamista
 • kehitetään tutkimustoimintaan liittyvää viestintäyhteistyötä

Tutkimustiimi vastaa tiedolla johtamisen ja tutkimustoiminnan kehittämisestä

Oikeusministeriössä on tutkimustiimi, joka kehittää ja toteuttaa substanssivirkamiesten kanssa ministeriön tietojohtamista ja tutkimustoimintaa yhdessä eri osastojen kanssa. Ministeriössä toimii tiedolla johtamisen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida ministeriön tutkimustoimintaa ja osallistua valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), sekä edistää tutkimustiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. 

Johdon tuki -yksikön tehtävänä on suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa tutkimustoimintaa sekä edistää tiedolla johtamista ja muita päätöksentekoa tukevia hankkeita.

Lisätietoja

Vava Lunabba, yksikönpäällikkö / neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki kestävä kehitys  Puhelin:0295150120   Sähköpostiosoite:


Aleksi Kirjonen, johtava asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki Puhelin:0295150058   Sähköpostiosoite: