Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminta

Tietoon perustuvassa päätöksenteossa lähtökohtana on ajantasainen ja kattava tietoperusta, jota hyödynnetään niin seurannassa kuin ennakoivassa valmistelussa kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja toimintaympäristön muutoksessa. Yhdessä tutkimistoiminta ja tiedolla johtaminen luovat oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon kokonaisuuden.

Oikeusministeriössä on otettu käyttöön tietoon perustuvan päätöksenteon linjaukset keväällä 2021. Sen tavoitteena on konkretisoida tiedolla johtamista oikeusministeriön hallinnonalalla ja kehittää ministeriön tutkimustoimintaa. Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminnan hyödyntäminen monipuolisesti tukevat ministeriön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. 

Oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon linjauksissa tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoista johtamis- ja toimintamallia, jossa hallinnonalan tietovarantoja ja muuta olemassa olevaa dataa hyödynnetään ja analysoitua tietoa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Tutkimustoiminnan linjausten tavoitteena on kehittää ja systematisoida oikeusministeriön tutkimustarpeiden koordinointia, selvitysten ja tutkimusten hankintaa, tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa sekä lisätä tutkijayhteistyötä ja viestintää tutkimusasioista. 

Tietoon perustuvan päätöksenteon linjaukset

Tietoon perustuvan päätöksenteon linjausten tavoitteena on

 • hyödyntää tutkimustoimintaa ja tietovarantoja siten, että ne tukevat ministeriön strategian ja tulostavoitteiden toteutumista
 • kehittää tiedolla johtamisen edellytyksiä yhteistyössä hallinnonalan ja valtioneuvoston toimijoiden kanssa
 • varmistaa, että valmistelun ja päätöksenteon tueksi on saatavilla laadukas tietopohja
 • vahvistaa virkamiesten valmiuksia tiedon hankintaan ja tietolähteiden monipuoliseen käyttöön
 • kehittää tietovarantojen käytettävyyttä ja tutkimustoiminnan prosesseja systemaattisesti ja ennakoivasti.

Linjausten tavoitteet on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2022 aikana.

Tiedolla johtamisen tiekartta

Tiedolla johtamisen keskeisiä tavoitteita ovat

 • parantaa hallinnonalan tietovarantojen raportointia ja käytettävyyttä
 • tuoda hallinnonalan keskeiset tunnusluvut kootusti saataville
 • tuottaa toimivaa ja laadukasta edistyneen data-analytiikan palvelua
 • kehittää tiedolla johtamista ennakoivasti koko hallinnonalalla

Tiedolla johtamisen tavoitteet on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2022 aikana.

Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan tavoitteena on

 • tutkimustoiminnalla tuottaa tietoa ministeriön strategian ja tulostavoitteiden toteuttamisen tueksi
 • parantaa tutkitun tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä valmistelussa ja päätöksenteossa
 • turvata tutkimustoimintaan tarvittavia resursseja
 • vahvistaa tutkimustoimintaan liittyvää yhteistyötä ja viestintää

Tutkimustiimi vastaa tiedolla johtamisen ja tutkimistoiminnan toteuttamisesta

Oikeusministeriössä on tutkimustiimi, joka kehittää ja toteuttaa substanssivirkamiesten kanssa ministeriön tietojohtamista ja tutkimustoimintaa yhdessä eri osastojen kanssa. Lisäksi ministeriössä toimii tutkimistoiminnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida tutkimustoimintaa sekä edistää tutkimustiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. 

Johdon tuki -yksikön tehtävänä on suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa tutkimustoimintaa sekä edistää tiedolla johtamista ja muita päätöksentekoa tukevia hankkeita.

Lisäksi oikeusministeriö osallistuu valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa  tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Lisätietoja

Vava Lunabba, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150120  


Aleksi Kirjonen, johtava asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150058