Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminta

Tietoon perustuvassa päätöksenteossa lähtökohtana on ajantasainen ja kattava tietoperusta, jota hyödynnetään niin seurannassa kuin ennakoivassa valmistelussa kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja toimintaympäristön muutoksessa. Yhdessä tutkimistoiminta ja tiedolla johtaminen luovat oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon kokonaisuuden.

Oikeusministeriössä on otettu käyttöön tietoon perustuvan päätöksenteon strategia keväällä 2021. Sen tavoitteena on konkretisoida tiedolla johtamista oikeusministeriön hallinnonalalla ja kehittää ministeriön tutkimustoimintaa. Tiedolla johtaminen ja tutkimustoiminnan hyödyntäminen monipuolisesti tukevat ministeriön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. 

Oikeusministeriön tietoon perustuvan päätöksenteon strategiassa tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoista johtamis- ja toimintamallia, jossa hallinnonalan tietovarantoja ja muuta olemassa olevaa dataa hyödynnetään ja analysoitua tietoa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Tutkimustoiminnan strategian tavoitteena on kehittää ja systematisoida oikeusministeriön tutkimustarpeiden koordinointia, selvitysten ja tutkimusten hankintaa, tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa sekä lisätä tutkijayhteistyötä ja viestintää tutkimusasioista. 

Tietoon perustuva päätöksenteon strategia

Tietoon perustuvan päätöksenteon strategian tavoitteena on

  • hyödyntää tutkimustoimintaa ja tietovarantoja siten, että ne tukevat ministeriön strategian ja tulostavoitteiden toteutumista
  • kehittää tiedolla johtamisen edellytyksiä yhteistyössä hallinnonalan ja valtioneuvoston toimijoiden kanssa
  • varmistaa, että valmistelun ja päätöksenteon tueksi on saatavilla laadukas tietopohja
  • vahvistaa virkamiesten valmiuksia tiedon hankintaan ja tietolähteiden monipuoliseen käyttöön
  • kehittää tietovarantojen käytettävyyttä ja tutkimustoiminnan prosesseja systemaattisesti ja ennakoivasti.

Strategian tavoitteet on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2022 aikana.

Tiedolla johtamisen tiekartta

Tutkimusstrategia

Tutkimustiimi vastaa tiedolla johtamisen ja tutkimistoiminnan toteuttamisesta

Oikeusministeriössä on tutkimustiimi, joka kehittää ja toteuttaa substanssivirkamiesten kanssa ministeriön tietojohtamista ja tutkimustoimintaa yhdessä eri osastojen kanssa. Lisäksi ministeriössä toimii tutkimistoiminnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida tutkimustoimintaa sekä edistää tutkimustiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista. 

Johdon tuki -yksikön tehtävänä on suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa tutkimustoimintaa sekä edistää tiedolla johtamista ja muita päätöksentekoa tukevia hankkeita.

Lisäksi oikeusministeriö osallistuu valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa  tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi.

Lisätietoja

Vava Lunabba, yksikön päällikkö 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150120  


Aleksi Kirjonen, johtava asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki 0295150058  


Mari Mäki, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Hallinto- ja ohjausosasto, Assistenttipalvelut 0295150086