Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valmistelijoille, päättäjille ja sidosryhmille suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

Vaikutusten arviointi tapahtuu kiinteänä osana ministeriöiden säädösvalmistelua. Valmistelun alkuvaiheissa tunnistetaan merkitykselliset vaikutusalueet ja vaikutukset. Valmistelun edetessä käytettävissä olevien ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arviointia syvennetään. Vaikutusarviointiin kuuluu lisäksi toteutetun uudistuksen vaikutusten seuranta. Vaikutusarvioinnin keskeiset tulokset kuvataan hallituksen esityksen perusteluosassa.

Vaikutusten arviointia ohjaavat valtioneuvoston vuonna 2007 antamat ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista sekä ohjeita täydentävä vaikutusalakohtainen tietoaineisto.

Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet (oikeusministeriön julkaisu 2007:6)

Vaikutusten tunnistamisen tarkistuslista

Lainsäädännön arviointineuvosto

Taloudelliset vaikutukset

Taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia kotitalouksien asemaan, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Julkiseen talouteen kuuluu myös kuntataloudelliset vaikutukset. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on varmistua siitä, että säädökset parhaalla mahdollisella tavalla tukevat talouskasvua, työllisyyden kehitystä, yritysten toimintaa ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia.

Lisätietoa:
Ohje kuntia koskevan lainsäädännön valmisteluun ja taloudellisten vaikutusten arviointiin (valtiovarainministeriö)

Taloudellisten vaikutusten arviointi kuntatalouden näkökulmasta (valtiovarainministeriö)

Kustannusten vaikutusten arviointi (valtiovarainministeriö)

Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi (työ- ja elinkeinoministeriö)

Viranomaisvaikutukset

Vaikutuksilla viranomaisten toimintaan ja menettelytapoihin tarkoitetaan vaikutuksia viranomaisten keskinäisiin suhteisiin, heidän tehtäviin ja menettelytapoihin, henkilöstöön ja organisaatioon tai hallinnollisiin menettelyihin ja kustannuksiin. Viranomaisvaikutuksia arvioidaan erityisesti silloin kun säädösehdotuksen välitön kohdealue on jokin viranomainen tai kun on tarkoitus säätää viranomaisen tehtävistä, toiminnasta tai menettelystä. Esimerkiksi arvioitaessa vaikutuksia valtionhallintoon tulee selvittää miten säädösehdotus vaikuttaa muun muassa viranomaistoiminnan voimavaroihin, niiden kohdentumiseen tai viranomaisten yhteistyöhön.

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) 2 §:n mukaisesti vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; maaperään, vesiin, ilmaan, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Lisätietoa

Säädösehdotusten ympäristövaikutusten arvioinnin opas (ympäristöministeriö)

Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointiopas (ympäristöministeriö)

Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Muilla yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan muun muassa vaikutuksia kansalaisten asemaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan; sosiaalisia ja terveysvaikutuksia, vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon; kielellisten oikeuksien toteutumiseen; työllisyyteen ja työelämään; rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen, aluekehitykseen; tietoyhteiskuntaan.

Lisätietoa:

Perus- ja ihmisoikeusvaikutukset lainvalmistelussa

Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta (sosiaali- ja terveysministeriö)

Sukupuolinäkökulma lainsäädännön valmistelussa (sosiaali- ja terveysministeriö)

Kielellisten vaikutusten arviointi

Lainsäädännön arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvostoa koskeva asetus annettiin joulukuussa 2015. Arviointineuvoston tehtävä on toteuttaa riippumatonta ja itsenäistä lainsäädännön vaikutusarviointien arviointia. Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa huhtikuussa 2016. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi sen tehtävänä on pyrkiä kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua. 

Lainsäädännön arviointineuvoston verkkosivut: Lainsäädännön arviointineuvosto