Lainvalmistelun vaikutusarviointi

Vaikutusarviointi tuottaa päätöksenteon tueksi mahdollisimman luotettavia arvioita lakiehdotusten olennaisista vaikutuksista. Vaikutusarviointi on kiinteä osa ministeriöiden lainvalmistelua. Sen tehtävänä on laajentaa uudistusten harkittavia toteuttamisvaihtoehtoja ja valmistelun tietopohjaa. Lisäksi vaikutusarviointi vahvistaa lainvalmistelun avoimuutta ja vastuullisuutta.

Vaikutusarviointia ohjaavat valtioneuvoston lainvalmistelun vaikutusarvioinnin yleisohje ja sitä täydentävät ministeriöiden temaattiset ohjeet. Yleisohje auttaa lainvalmistelijoita suunnittelemaan vaikutusarviointia, tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia vaikutuksia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa. Ohjeessa arvioitavat vaikutukset on jaettu taloudellisiin vaikutuksiin, ympäristövaikutuksiin sekä muihin ihmisiin kohdistuviin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi ohje sisältää linkit ministeriöiden tarkempiin ohjeisiin.

Lainvalmistelijat voivat hyödyntää vaikutusarvioinnin toteutuksessa esimerkiksi ministeriöidensä vaikutusarviointiasiantuntijoita, poikkihallinnollista yhteistyötä sekä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kuulemista. Lainvalmistelijat saavat esimerkiksi tukea vaikutusarviointiin yli ministeriörajojen valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston kautta.

Vaikutusarvioinnin tulokset ja taustat esitetään tiiviissä muodossa lakiehdotuksesta laadittavassa hallituksen esityksessä.

Itsenäinen ja riippumattoman lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esitysluonnosten vaikutusarviointien laadusta.

Lisätietoja:

Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje

Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto

Lainsäädännön arviointineuvosto (valtioneuvoston kanslia)