Turvallisuusselvityslaki

Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävistä menettelyistä säädetään turvallisuusselvityslaissa. Lain tavoitteena on ehkäistä yhteiskunnan haavoittuvuutta ja suojata yleisiä etuja, kuten valtion turvallisuutta, maanpuolustuksen etua sekä yleistä turvallisuutta, samoin kuin estää merkittäviä yksityisiä taloudellisia vahinkoja.

Voimassa oleva turvallisuusselvityslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta, ja se korvasi aiemman lain vuodelta 2002.

Uusi laki laajensi niitä tehtäviä, joissa toimivista henkilöturvallisuusselvitys on mahdollista laatia. Tällaisia ovat muun muassa yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin hoitamiseen liittyvät tehtävät esimerkiksi energia-, vesi- ja elintarvikehuollossa sekä tietoliikenteessä riippumatta siitä, hoidetaanko niitä julkisella vai yksityisellä sektorilla. Myös räjähdysaineiden valmistustehtävissä toimivien samoin kuin arvokuljetuksia hoitavien rikostausta voidaan selvittää.

Selvitys edellyttää henkilön tai yrityksen suostumusta

Henkilöturvallisuusselvitys voidaan laatia perusmuotoisena, laajana tai suppeana. Siviiliasioissa sen laatiminen kuuluu suojelupoliisille ja puolustusvoimien asioissa pääesikunnalle.

Laissa on säännöksiä selvityksen kohteen oikeuksista ja asemasta. Selvityksen tekemisestä tulee ilmoittaa etukäteen jo esimerkiksi työnhakuilmoituksessa. Selvitystä ei saa tehdä ilman henkilön kirjallista suostumusta. Vastaavasti yritysturvallisuusselvityksen laatimisen edellytyksenä on yrityksen suostumus.

Laissa säädetään turvallisuusselvityksiä laadittaessa käytettävistä tietolähteistä. Laki mahdollistaa esimerkiksi epäiltyjen tietojärjestelmään sisältyvien keskusrikospoliisin ilmoittamien tietojen käyttämisen tietyin edellytyksin, ulkomaan viranomaisen rekisteriin talletettujen tietojen käyttämisen sekä asianomaisen luvalla rahoitus- ja luottolaitoksista saatavien taloudellista asemaa koskevien tietojen käytön laajoissa henkilöturvallisuusselvityksissä.

Yritysturvallisuusselvitysten avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä. Yritysturvallisuusselvitys voidaan laatia yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja saa luokiteltuja salassa pidettäviä tietoja.

Lain avulla menettely on mahdollista sellaisissa viranomaisen hankinnoissa, jotka ovat jääneet julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolella.

Rekisteri vähentämään toistuvien selvitysten tekemistä

Turvallisuusselvityksistä pidetään rekisteriä, jonka avulla voidaan estää tarpeettomien selvitysten laatiminen.

Selvityksen perusteella voidaan antaa todistus henkilölle, joka työskentelee useissa erilaisissa suojattavissa kohteissa, kuten asennustehtävissä eri viranomaisissa. Todistus voidaan peruuttaa laissa säädetyin edellytyksin.

Menettelyn yhdenmukaisuuden edistämiseksi on oikeusministeriön yhteyteen perustettu uusi viranomainen, arviointikriteerilautakunta. Sen päätehtävänä on esittää lain soveltamisen tueksi yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. 

Linkkejä

Kysymyksiä ja vastauksia turvallisuusselvityslaista

Turvallisuusselvityslaista on koottu Kysymyksiä ja vastauksia -asiakirja, joka sisältää tietoa lain käytännön soveltamisesta.

Kysymykset ja vastaukset on koostettu eri viranomaisten yhteistyönä.

Arviointikriteerilautakunta

Tietoa Suojelupoliisin verkkosivuilla

Turvallisuusselvityslaki (Finlex)

Hallituksen esityksen 57/2013 eduskuntakäsittely