Kansainvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön tavoitteena on edistää Suomen ja erityisesti sen lähialueiden vakaata oikeusvaltiokehitystä. Kansainvälisellä yhteistyöllä vahvistetaan rajat ylittävää oikeusturvaa. Kansainvälinen yhteistyö avaa uusia näkökulmia myös kotimaiselle uudistustyölle.

Oikeusministeriö osallistuu Euroopan neuvostossa yleiseurooppalaisen oikeusjärjestyksen kehittämiseen demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan tärkeimpiin yhteistyöfoorumeihin kuuluvat lisäksi Haagin kansainvälinen yksityisoikeuden konferenssi, OECD sekä YK. Oikeusministeriön virkamiehet osallistuvat näiden kansainvälisten järjestöjen komiteoiden ja työryhmien työhön.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiden oikeusyhteistyöllä on yli satavuotiset perinteet. Pohjoismaisen yhteistyön oikeudellisena perustana toimii vuonna 1962 solmittu ns. Helsingin sopimus, jossa on määritelty myös oikeusyhteistyön periaatteet. Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita yhteispohjoismaisten arvojen mukaisesti. Pohjoismaisessa oikeusyhteistyössä edistetään poliittisen tason ja virkamiestason kontakteja, keskusteluja ja tarpeen mukaan myös koordinointia, joka liittyy Euroopan neuvoston ja YK:n kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla käytäviin neuvotteluihin.

Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusyhteistyön ministerineuvoston. Pohjoismaiden oikeusministerit tapaavat vuosittain ja lisäksi Pohjoismaat kokoontuvat ministeritasolla yhdessä Baltian maiden kanssa joka toinen vuosi.

Kööpenhaminassa sijaitsevalla Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöllä on operatiivinen vastuu pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Lisäksi sihteeristö koordinoi oikeusyhteistyön virkamieskomitean työtä, joka koostuu Pohjoismaiden oikeussektorin virkamiehistä.

Oikeusyhteistyön virkamieskomitea jakaa vuosittain tukea yhteispohjoismaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön. Lisätietoa hakumahdollisuuksia ja hakulomakkeista löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön sivuilta.

Kahdenvälinen yhteistyö

Oikeusministeriön kahdenvälisen yhteistyön tavoitteena on edistää Suomen ja EU:n lähialueiden vakautta ja tukea kansainvälistä oikeusvaltiokehitystä. Oikeusministeriö on voimassa kahdenväliset yhteistyöohjelmat Ukrainan ja Kiinan oikeusviranomaisten kanssa. Lisäksi oikeusministeriö tarjoaa asiantuntija-apua muille ulkomaisille oikeusalan asiantuntijoille sekä osallistuu kahdenvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.

Suhteet Venäjään

Johtuen käynnissä olevasta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oikeusministeriö rajoittaa kahdenvälistä Venäjä-yhteistyötään vain kansalaisten oikeusturvan kannalta välttämättömien asioiden hoitoon. 

Ukrainan oikeusuudistusten edistäminen

Oikeusministeriö korostaa oikeudellisten uudistusten merkitystä EU:n itäisissä kumppanimaissa, mikä luo pohjaa yhteiskuntien vakaudelle, demokratialle ja hyvälle hallinnolle. Oikeusministeriö on vuonna 2005 solminut yhteisymmärryspöytäkirjan Ukrainan oikeusministeriön kanssa. Ukrainan oikeusvaltiokehityksen edistämiseksi järjestetään asiantuntijatapaamisia oikeussektorin eri osa-alueilla ja vaihdetaan tietoja lainsäädännöstä.

Kiinan oikeusvaltiokehityksen tukeminen

Valtioneuvoston Kiina-toimintaohjelman mukaan Suomi tukee Kiinan oikeusvaltiokehitystä ja sen oikeusjärjestelmän rakentumista. Oikeusministeriö on osallistunut 1990-luvun puolivälistä lähtien Kiinan oikeusjärjestelmän rakenteelliseen uudistustyöhön, mm. oikeuden saatavuuden ja oikeusavun parantamiseen, sovittelun kehittämiseen ja vaihtoehtoisten rikosseuraamusten käyttöönoton aloittamiseen. Oikeusalan yhteistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa kiinalaiseen oikeusajatteluun, Kiinan lainsäädäntöön ja oikeusjärjestelmän toimivuuteen sekä maassa tehtäviin oikeuspoliittisiin ja eettisiin valintoihin. Oikeusalan yhteistyö tarjosi kanavan Suomelle keskeisten periaatteiden edistämiselle Kiinassa. Yhteistyö on mahdollistanut käytännönläheisen mahdollisuuden keskustella Kiinan kanssa oikeusvaltiokehityksestä ja ihmisoikeuskysymyksistä ratkaisukeskeisellä tavalla hallinnon eri tasoilla. Yhteistyö päättyi tässä muodossaan toukokuussa 2021.

Oikeusvaltiokysymyksiä eräiden Afrikan maiden kanssa

Valtioneuvosto on hyväksynyt Suomen Afrikka-strategian 8.3.2021.
Strategian tavoitteena on monipuolistaa ja syventää Suomen suhteita Afrikan maihin keskittyen erityisesti poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin. Päämääränä on muun muassa kansainvälisen monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän edistäminen. Strategian toimeenpanemiseksi oikeusministeriö on laatinut oman Afrikka-toimintasuunnitelmansa. Toimintasuunnitelman tavoitteena on muun muassa Afrikan maiden kannustaminen niiden liittymisessä Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin (HCCH) jäseniksi sekä liittymisen edistäminen HCCH:n puitteissa laadittuihin siviili- ja perheoikeuden alan kansainvälisiin yleissopimuksiin. Oikeusministeriö on aloittanut yhteistyön toteuttamisen HCCH:n ja kolmen Afrikan maan kanssa: Etelä-Afrikka, Namibia ja Tansania. Olemme myös lisänneet poliittisen ja virkamiestason yhteydenpitoa Afrikan maiden kanssa. Pidämme demokratia-, ihmisoikeus-, tasa-arvo-, ja oikeusvaltiokysymyksiä vahvasti esillä tässä yhteydenpidossa ja edistämme kestävän kehityksen tavoitteita.