Erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

Avustuksilla tuetaan väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä niiden vaikutusten arviointia.

Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät väkivaltaisen ekstremismin muodot.

Vuoden 2023 haussa priorisoidaan hankkeita:
• joissa luodaan tai vahvistetaan jo olemassa olevia paikallisia moniammatillisia radikalismin vastaisia verkostoja kouluttamalla lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä kunnan, hyvinvointialueen ja sidosryhmien toimijoita väkivaltaisesta radikalisoitumisesta, sen torjunnasta ja siihen johtavista syistä 
• jotka edistävät lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Hankkeen tulee vahvistaa nuorten parissa työskentelevien asiantuntijoiden ja hankkeessa osallistettavien nuorten tietotaitoa osallistumismenetelmistä ja radikalisaation torjunnasta.

Hankkeelle on eduksi, jos toimintaa toteutetaan useammalla paikkakunnalla tai alueella laajassa yhteistyössä paikallisten tai alueellisten viranomaisten ja järjestöjen sekä muiden keskeiseksi katsottujen toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoitettavuutta edesauttaa se, että sen toimivuus on kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella vaikuttavaksi todettu, tai rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella.

Avustukset myönnetään erityisavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen. Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille (järjestöt, yhdistykset), säätiölle ja kunnille tai kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen saajan lisäksi muut tahot, joiden toimintaan valtionavustusta aiotaan käyttää.

Hakuaika alkaa 20.10.2022 ja päättyy 2.12.2022 klo 16:15. Linkki hakemukseen.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 350 000 EUR vuonna 2023, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään tammikuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mika Junninen, p.02951 50406, [email protected]
Erityisasiantuntija Markus Alanko, p. 02951 50400, [email protected]