Suunnittelu

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu nelivuotisten määrärahakehysten, talousarvion sekä vuosittaisten tulossopimusten pohjalta. Pidemmän aikavälin suunnittelu perustuu nelivuotisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Talousarviot ja lisätalousarviot ovat perustana vuosittaiselle toiminnalle.

Oikeusministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) ja talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta. Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa hallituksen toimintalinjojen huomioon ottaminen hallinnonalan sisäisessä ohjauksessa.

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2019 sisältää arviot toimintaympäristön muutoksista, ministeriön keskeiset pitkän tähtäyksen vaikuttavuustavoitteet ja suunnittelukauden toimenpiteet. Tulostavoitteet asetetaan ja voimavarat määritellään vuosittain.

Hallinnonalan osuus valtion menoista on vuosittain vajaa kaksi prosenttia. Ministeriön hallinnonalan määrärahat vuonna 2016 ovat 926 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa sitä, että oikeusministeriö on budjetiltaan kolmanneksi pienin ministeriö.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjoista löytyvät kootusti oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun ja seurannan asiakirjat. Tietoa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan toiminnasta on saatavissa myös hallituksen vuosikertomuksesta.

Oikeusministeriö ei laadi erillistä vuosi- tai toimintakertomusta, mutta seurantatietoa löytyy laajasti oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätöksistä.