Oikeusalan rahoitusohjelma vuonna 2023

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU- rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita. 

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa. 

Lisätietoja: 

Roosa Talvitie, erityisasiantuntija, p. 0295 150 147, [email protected]

Avoimet haut

Oikeusalan rahoitusohjelmasta avataan vuosittain rahoitushakuja, jotka on suunnattu siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön sekä oikeudelliseen koulutukseen.

Oikeusalan rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2023 on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. 

Sähköisen oikeuden sekä uhrien ja epäiltyjen oikeuksia koskeva haku 

(eng. Call for proposals for action grants to support transnational projects in the fields of e-Justice rights and procedural rights)

Tavoite: 

Tavoitteena on edistää yhdenvertaista ja toimivaa oikeuden saatavuutta sekä tehokkaita oikeussuojakeinoja. Tavoitetta toteutetaan muun muassa sähköisen oikeuden keinoin, edistämällä tehokkaita siviili- ja rikosoikeusprosesseja sekä edistämällä ja tukemalla kaikkien rikosten uhrien oikeuksia sekä rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä. 

Painopisteet:

1) Sähköinen oikeus

Keskeisenä tavoitteena on edistää oikeudenkäytön digitalisointia ja tukea sellaisia hankkeita, jotka edistävät EU:n sähköisen oikeuden tavoitteita. Tavoitteet on määritelty komission oikeudenkäytön digitalisointia koskevassa komission tiedonannossa, neuvoston sähköisen oikeuden strategiassa sekä sähköistä oikeutta koskevassa toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2035.

Muuta huomioitavaa: Hankekonsortion tulee muodostua vähintään kahdesta hakijaorganisaatiosta, jotka tulevat kahdesta eri EU-maasta. Konsortiossa tulee olla mukana ainakin yksi julkinen elin, voittoa tavoittelematon yksityinen organisaatio tai kansainvälinen järjestö. Jossain tapauksissa myös yksittäinen hakija yhdestä jäsenmaasta voi poikkeuksellisesti tulla kyseeseen, mutta ainoastaan, jos hankehakemuksessa kyetään todentamaan hankkeen tuoma EU-tason lisäarvo. 

Haettavan avustussumman tulee olla 100 000 - 800 000€. 

2) Uhrien sekä rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet 

Tämän painopisteen hankkeiden tulisi edistää:

  • EU:n rikosoikeuden tehokasta ja johdonmukaista soveltamista rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeuksien osalta
  • rikoksen uhrien oikeuksia koskevan EU-lainsäädännön tehokasta ja johdonmukaista soveltamista uhrien oikeuksia koskevan strategian (2020-2025) mukaisesti 

Muuta huomioitavaa: 
Hankekonsortion tulee muodostua vähintään kahdesta hakijaorganisaatiosta, jotka tulevat vähintään kahdesta eri EU-maasta (ks. lisätiedot hakijoiden ja konsortion tukikelpoisuudesta hakuilmoituksesta). 

Haettavan avustussumman tulee olla vähintään 100 000€.

Haku avautui: 4.5.2023 
Haku sulkeutuu: 4.10.2023
Hakukohtainen budjetti: 10 100 000e. 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta

 


Menneet haut