Kielellisten oikeuksien seuranta

Oikeusministeriön tehtävänä on edistää ja seurata kielellisten oikeuksien toteutumista. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista sekä antaa suosituksia kansalliskieliä koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa ministeriö tekee aloitteita ja ryhtyy muihin toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi.

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille. Kertomus valmistellaan oikeusministeriössä. Kertomuksessa käsitellään kielilainsäädännön soveltamista ja kielellisten oikeuksien toteutumista. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Ensimmäinen kertomus annettiin eduskunnalle vuonna 2006 ja viimeisin kertomus syksyllä 2021.

Aikaisemmat kielikertomukset löytyvät julkaisuarkisto Valtosta

Barometrit

Erilaisten barometrien avulla seurataan kielellisten oikeuksien toteutumista kansalaisten tasolla ja kerätään tietoa kielikertomusta varten. Tähän asti toteutettuja barometreja ovat kielibarometri, saamebarometri ja viittomakielibarometri. Kielibarometri on kyselytutkimus, joka lähetetään Suomen kaksikielisten kuntien asukkaille. Ensimmäinen kielibarometri toteutettiin vuonna 2004, ja siitä lähtien tutkimus on tehty joka neljäs vuosi. Saamebarometri on tutkimus saamenkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Ensimmäinen saamebarometri toteutettiin vuonna 2016. Viittomakielibarometri on puolestaan tutkimus viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Viittomakielibarometri toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2020.

Kielibarometri

Aikaisemmat kielibarometrit löytyvät julkaisuarkisto Valtosta.

Saamebarometri

Viittomakielibarometri